Editie januari 2017

---

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Kinderalimentatie dient te worden betaald tot de 18e verjaardag van het kind. Echter, ook over de periode dat het kind jong-meerderjarig is, tussen de 18e en 21ste verjaardag, heeft het kind recht op een bijdrage van de ouders in zijn/haar kosten van levensonderhoud en studie. Tot aan de 18e verjaardag dient de alimentatie aan de verzorgende ouder waar het kind woont te worden voldaan; na de 18e verjaardag dient de bijdrage, tenzij ouders daar andere afspraken over maken, aan het kind zelf betaald te worden. Anders dan voor minderjarigen, is voor de berekening van de behoefte van studerende meerderjarige kinderen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar nog geen systeem ontwikkeld.

Doorgaans wordt om die reden voor deze studerende meerderjarige kinderen voor de behoeftebepaling aansluiting gezocht bij de zogenoemde WSF-norm, waarin bedragen zijn verdisconteerd voor levensonderhoud, ziektekosten en studiekosten. WSF staat voor Wet Studiefinanciering. Het is voor een jong-meerderjarige ook relatief eenvoudig om aan te tonen dat voor een bepaalde post uit deze norm in dit specifieke geval een hogere behoefte geldt. Nu het bij het bepalen van alimentatie voor een jong-meerderjarig kind veelal om maatwerk gaat, is dit een belangrijk punt. Immers dat de jong-meerderjarige behoeftig is staat wettelijk vast, maar hoe hoog die behoefte is zal door de jong-meerderjarige aangetoond moeten worden.

Lees verder...

---

Hebben erfgenamen ook recht op hypotheekrente-aftrek?

De aftrek van hypotheekrente staat al jaren op de tocht. Telkens wordt er geknabbeld aan de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De regelgeving is zo complex geworden, dat de gemiddelde boekhouder en belastingambtenaar er niet meer uitkomen, laat staan de gemiddelde burger. Toch houdt de overheid enerzijds vast aan de aftrek van hypotheekrente (omdat het altijd zo is geweest en afschaffing te grote consequenties heeft voor de woningmarkt) en wil ze anderzijds de wet begrijpelijk houden. Dat levert een enorm spanningsveld op. In dit artikel wordt een probleem onder de loep genomen, waar je niet iedere dag over nadenkt. Want wat gebeurt er eigenlijk als je een huis en hypotheek hebt en je komt te overlijden. Hebben de erfgenamen dan recht op hypotheekrente-aftrek?

Om die vraag te beantwoorden, bekijken we eerst het geval wat beter. Stel dat oom Jan in 2010 (alleen op zijn naam) een huis heeft gekocht. Hij heeft daarvoor € 250.000 gefinancierd bij de bank. Oom Jan mag de hele € 250.000 aanmerken als zogenaamde eigenwoningschuld. Hij mag daarom de rente aftrekken. Maakt het ook uit of de geldverstrekker een hypotheekakte laat opstellen (waarmee oom Jan zijn huis in onderpand geeft tot zekerheid voor de terugbetaling van het geleende geld)? Nee, dat maakt niet uit. Het gaat erom dat oom Jan het geld gebruikt voor de aankoop (en/of verbouwing) van zijn eigen woning. We gaan ervan uit dat hier wel een hypotheekakte is opgesteld en dat oom Jan zelf in het huis is gaan wonen. Moet oom Jan de hypotheekschuld ook aflossen? Nee, dat hoeft niet persé, tenzij de bank dat toch als voorwaarde heeft gesteld. Voor 2013 was het voor de belastingaftrek niet noodzakelijk om de hypotheek maandelijks af te lossen. Maar ja, dat wil nog niet zeggen dat de bank ook altijd deed wat voor de belasting mocht. De meeste banken hadden en hebben namelijk als stelregel dat maximaal de helft van de lening aflossingsvrij mag zijn, ook al zou het voor de belasting toegestaan zijn alles aflossingsvrij te lenen.

Lees verder...

---

Wijziging teruggaaf btw bij oninbare vorderingen

Vanaf 1 januari 2017 gelden andere regels voor het aanmerken van een vordering als oninbaar en voor de manier waarop de betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing voor het terugbetalen van afgetrokken voorbelasting door het niet betalen van de vordering.

Lees verder...

---

Fictief rendement bij belasten vermogen niet in strijd met eigendomsrecht

De vermogensrendementsheffing die de fiscus oplegt, is niet in strijd met Europese verdragen.

Lees verder...

---

Britse belasting op inhuren geschoolde werknemers uit EU

Het Verenigd Koninkrijk wil na de uittreding uit de Europese Unie niet alleen het aantal immigranten beperken maar ook het inhuren van geschoold personeel van het vasteland belasten.

Lees verder...