Box 3 inkomen vrij gaan toerekenen?

Er is de afgelopen weken veel te doen geweest over de plannen van het kabinet ten aanzien van het belasten van inkomsten uit vermogen. Sinds 1 januari 2001 wordt u geacht 4% rendement te maken op het vermogen dat bij u in box 3 zit. Denk hierbij aan spaargeld, effecten, tweede woning etc.

De laatste jaren is een rendement van 4% alleen te realiseren als men bereid is enig beleggingsrisico voor lief te nemen. Daarom is nu voorgesteld om mensen met een beperkt vermogen wat te gaan ontzien. Om dit te realiseren wil men in box 3 met een gedifferentieerd rendement gaan werken. Over een vermogen tot € 100.000 wordt men geacht een rendement te realiseren van 2,9% en dat kan oplopen tot een verondersteld tarief van 5,5%. Het belastingtarief blijft in de plannen ongewijzigd (30%).

Binnen het huidige systeem van de belastingheffing over het vermogen maakt het voor gehuwden of samenwoners die als fiscaal partner worden aangemerkt in het algemeen niet veel uit wie het vermogen in zijn aangifte verwerkt. Omdat er nu met een vast forfaitair rendement van 4% en een vast tarief van 30% wordt gerekend heeft het opsplitsen van de aan te geven grondslag voor box 3 weinig toegevoegde waarde.

Binnen het huidige systeem kan het verdelen van het aan te geven bedrag over beide partners wel interessant worden. Dit echter alleen als het aan te geven vermogen meer bedraagt dan € 100.000.

Voorbeeld
Stel een echtpaar heeft een te belasten vermogen in box 3 van € 200.000. Op grond van de regels zoals die nu zijn gepubliceerd zou de verschuldigde box 3 heffing € 1.842 bedragen als een van beiden het vermogen aangeeft. Zouden zij ieder € 100.000 aangeven dan zou de box 3 heffing “slechts” € 1.308 bedragen. Een voordeel derhalve van € 534.

Op grond van de huidige wettelijke betalingen zouden zij overigens € 1.888 verschuldigd zijn. Dit ongeacht de wijze waarop zij het box 3-vermogen verdelen.

Het zal duidelijk zijn dat met een oplopende belastingdruk in box 3 naar mate het vermogen meer gaat bedragen, de aangifte inkomstenbelasting er niet eenvoudiger op wordt. De afgelopen jaren heeft de wetgever er naar gestreefd om het zelf invullen van het aangiftebiljet te vergemakkelijken. De aangekondigde plannen zetten hier een streep(je) door.

Gelukkig is de nieuwe vermogenstaks nog maar een wetsvoorstel. Er kunnen nog de nodige wijzigingen komen. Wij zullen u natuurlijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom de vermogenstaks en de gevolgen hiervan voor uw financiën.

Bron: Actuele artikelen