Inkomstenbelasting

Inkomensverschillen in Nederland deze eeuw nagenoeg onveranderd

De inkomensverschillen in Nederland zijn sinds 2001 nagenoeg gelijk gebleven, blijkt uit onderzoek van het CBS. De inkomensverschillen uit loon, winst en vermogen stegen, maar dat werd ongedaan gemaakt door een toenemende herverdeling via sociale uitkeringen, belastingen en premies.

De toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen verkleinde de ongelijkheid voor herverdeling, de vergrijzing en de economische crisis vergrootten juist de ongelijkheid.

Herverdeling halveert ongelijkheid

De ongelijkheid in besteedbaar inkomen in een land wordt uitgedrukt met de Gini-coëfficiënt. Dat is een cijfer tussen 0 en 1, waarbij 0 staat voor complete gelijkheid, en 1 voor complete ongelijkheid, waarbij één persoon al het inkomen heeft en de rest van de bevolking helemaal niets.

Zonder belastingen en uitkeringen steeg de Gini-coëfficiënt in Nederland tussen 2001 en 2015 van 0,53 naar 0,56. Na belastingen en uitkeringen is de Gini-coëfficiënt veel lager; sinds 2001 schommelt die tussen de 0,28 en 0,29.

De inkomensongelijkheid in Nederland is ongeveer even groot als in landen als Duitsland, Ierland en Frankrijk. In bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Brazilië en China is de ongelijkheid een stuk groter. In landen als IJsland, Noorwegen en Denemarken is de ongelijkheid nog iets lager dan in Nederland.

Miljonairs

Eerder deze week bleek dat de vermogensverschillen in Nederland groter zijn. Het aantal miljonairs neemt toe. Zij bezitten 44 procent van het vermogen van alle huishoudens. Daarmee is de vermogensongelijkheid in Nederland aanzienlijk.

Bron: NOS

Aantal bezwaren tegen WOZ-waarde sterk gestegen

Het aantal huiseigenaren dat dit jaar bezwaar heeft aangetekend tegen de
WOZ-waarde van hun woning, die de basis vormt voor diverse belastingen, is met 20 procent gestegen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Waarderingskamer, meldt De Telegraaf.

Dit voorjaar werden 104.000 bezwaren tegen de door gemeenten vastgestelde hoogte van de Waardering Onroerende Zaken ingediend. In 2016 kregen de lokale overheden 87.000 bezwaren, een jaar eerder waren dat er 79.000.

Gemiddeld blijken de WOZ-waarden met 3,3 procent te zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen gemeenten in doorsnee een stijging van 1,2 procent doorvoerden. Nog niet bekend is hoeveel bezwaren zijn gehonoreerd.

Stijgende huizenprijzen

De aantrekkende woningmarkt, waardoor de huizenprijzen in grote delen van het land zijn gestegen, is een mogelijke verklaring voor de grote toename. Na de sterke stijging van de prijzen in 2016 worden er voor komend jaar nog hogere WOZ-waarden verwacht.

De WOZ-waarde wordt door gemeenten onder meer gebruikt voor de onroerendezaakbelasting (OZB). Daarnaast gebruiken waterschappen de waarde voor hun eigen heffingen.

Eigenwoningforfait

Ook de Belastingdienst hanteert de WOZ-waarde als basis voor diverse belastingen, waarvan het eigenwoningforfait het bekendst is. Dit is een heffing in de vorm van een percentage van de WOZ-waarde, dat de woningbezitter bij zijn inkomen moet optellen.

Voor huizen tot een miljoen euro bedraagt het forfait 0,75 procent. Dit betekent dat huiseigenaren bij een woning met een waarde van 300.000 euro 2250 euro extra bij hun inkomen moeten optellen.

Bron: NOS

Bijna 40% zzp'ers betaalt geen inkomstenbelasting

Vanwege vele aftrekposten betaalt bijna vier op de tien zelfstandigen geen inkomstenbelasting.

Dat meldt de Volkskrant op basis van een door het CBS uitgevoerde analyse van de belastingaangiften van zzp’ers over 2014.

Van de 849.000 zzp’ers, voor wie ondernemerschap hun enige of belangrijkste inkomstenbron van inkomsten was, hoefden er 314.000 geen belasting af te dragen.

Zo zorgen onder meer de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling er voor dat de eerste €24.000 aan verdiensten belastingvrij zijn. Dat is bijna vier keer zoveel als wat een werknemer belastingvrij kan verdienen.

Critici vrezen dat de groei van het aantal zelfstandigen in Nederland de solidariteit in het sociale stelsel kan ondermijnen. Zo hebben zzp’ers wel recht op AOW, maar betalen ze daar minder aan mee door de aftrekposten.

Bron: de Telegraaf

Wiebes: vanaf 1 januari boete voor alle zwartspaarders

Staatssecretaris Wiebes wil de inkeerregeling voor zwartspaarders per 1 januari afschaffen. Dat hij van die regeling af wilde, was al langer bekend, maar hij had nog geen datum genoemd.

De inkeerregeling is bedoeld om zwartspaarders te verleiden om hun spaargeld alsnog te melden. Spaarders die tot inkeer komen en hun geld binnen twee jaar alsnog aangeven, hoeven over die periode geen boete te betalen.

Uitwisseling van gegevens

Wiebes schrijft aan de Kamer dat door de toenemende transparantie en de internationale uitwisseling van fiscale gegevens belastingdiensten over meer informatie beschikken en beter in staat zijn de regels te handhaven. “De kans dat belastingplichtigen met verzwegen vermogen tegen de lamp lopen, wordt hierdoor almaar groter.”

Hij wil de afschaffing van de inkeerregeling op Prinsjesdag opnemen in het Belastingplan. Als Tweede en Eerste Kamer ermee akkoord gaat, moet dan vanaf 1 januari altijd een boete worden betaald.

Bron: NOS

Rijken ontwijken steeds meer belasting dankzij anoniem fonds

Sinds de verhoging van het belastingtarief op spaartegoeden van meer dan 100.000 euro begin dit jaar, zoeken rijke Nederlanders manieren om minder belasting te betalen. Zo stoppen zij steeds vaker hun geld in een speciaal fonds.

Rijken brengen hun vermogen onder in een zogenoemd fonds voor gemene rekening en wijzen een beheerder aan. Het voordeel is dat het geld nu niet meer in box 3 is belast, maar in box 2. De uiteindelijke belastingdruk wordt zo verlaagd.

Het belastingvoordeel wordt behaald door een verschil in het belasten van het rendement. In box 3 wordt het rendement belast dat vooraf is bepaald door de wet, terwijl in box 2 het daadwerkelijk uitgekeerde rendement wordt belast. Mede dankzij de lage spaarrente kan dat een flink voordeel opleveren.

Hieronder leggen we uit hoe dat werkt. In dit voorbeeld gaan we uit van een spaarrekening van 100.000 euro met een rente van 1 procent:

_________________

Spaargeld belast in box 3

Er geldt een vrijstelling van 25.000 euro, dus 75.000 euro wordt dan uiteindelijk belast.

Het huidige samengestelde belastingtarief is: 30% x 2,89% = 0,867%.

Te betalen belasting: 0,867% x 75.000 euro = 650,25 euro

_________________

Spaargeld belast in box 2

Belastingtarief is 40% en in box 2 wordt belast over het daadwerkelijk behaalde rendement, welke 1 procent is op spaargeld.

Berekening te betalen belasting: 40% x 1% rente x 100.000 euro = 400 euro

Ook hoeft het fonds niet in het Handelsregister worden ingeschreven. De eigenaren van het geld kunnen niet achterhaald worden. De vermogende particulieren zijn met deze constructie een aankomende wetswijziging een stapje voor.

Deze wetswijziging staat bekend als het UBO-register. Alle personen met een belang van meer dan een kwart in een rechtspersoon moeten wettelijk in dat register staan. Dat zorgt voor meer transparantie en de Belastingdienst kan zo achterhalen wie over hoeveel belast moet worden.

_________________

Honderden miljoenen euro’s

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt waarschuwde al voor deze ‘box-truc’ toen de nieuwe wet werd besproken. “Ik heb het kabinet erop gewezen dat mensen hun geld uit box 3 halen en in box 2 kunnen stoppen. Staatssecretaris Wiebes maakte toen een berekening dat de fiscus 400 miljoen euro aan belasting zou kunnen mislopen. Maar hij hield rekening met 0 euro.”

Tijdens de belastinghervorming vond er ook een hoorzitting plaats met belastingadviseurs. “Zij hebben vijf mogelijkheden gegeven om belasting te ontwijken. De PvdA en VVD hebben toen hun ogen gesloten voor wat er in de buitenwereld zou gebeuren”, zegt Omtzigt.

Bron: NOS

Vijf jaar te laat met bezwaar: soms mag het

Een termijnoverschrijding van vijf jaar kan verschoonbaar zijn in een belastingzaak. Dat heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant geoordeeld in een zaak van een man die abusievelijk zijn nieuwe adres in 2004 niet had doorgegeven. 

De aanslagen die hem vijf jaar na zijn verhuizing zijn opgelegd, heeft hij hierdoor niet ontvangen. De rechtbank vindt dat dat niet voor rekening van de man hoort te komen.

ZUID-AFRIKA

De belastingplichtige is in 2002 verhuisd hij naar Zuid-Afrika. De inspecteur stuurde over de jaren 2004 tot 2006 geen uitnodiging tot het doen van aangifte inkomstenbelasting. Over de jaren 2007-2012 deed de inspecteur dat wel maar naar het adres van de man dat in de basisadministratie was opgenomen. In 2004 verhuisde de man echter binnen Zuid-Afrika, zonder zijn nieuwe adres door te geven. Daarom kreeg hij de uitnodigingen tot het doen van aangifte niet en evenmin uiteindelijk de ambtshalve opgelegde aanslagen.

Hij reageerde pas toen er op 14 maart 2016 executoriaal beslag werd gelegd op zijn onroerende zaken in Nederland. De inspecteur verklaarde het bezwaar van de man niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding.

GELIJK

De man voerde echter aan dat de termijnoverschrijding in zijn situatie verschoonbaar was ging in beroep en kreeg gelijk van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Volgens de rechtbank hoort het niet voor rekening van de man te komen dat hij, door zijn nieuwe adres in 2004 niet door te geven, de aanslagen pas vijf jaar na zijn verhuizing heeft ontvangen.

De termijnoverschrijding is volgens de rechtbank, rekening houdend met alle omstandigheden, niet aan de man toe te rekenen. Onder andere acht de rechtbank daarbij van belang dat de inspecteur geen actie heeft ondernomen om het risico op verzending naar een onjuist (buitenlands) adres te beperken. De inspecteur dient nieuwe uitspraken op de bezwaren van de man te doen.

Bron: Mr-online

Aangifte schenkbelasting

Als u aan iemand een schenking doet die de vrijstelling overtreft moet daarvoor tijdig aangifte worden gedaan bij de belastingdienst.

Ook als er gebruik gemaakt wordt van de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 100.000 voor de eigen woning moet daarvan aangifte worden gedaan. Er moet namelijk officieel middels een aangifte een beroep op die vrijstelling worden gedaan.
De aangifte schenkbelasting moet uiterlijk de 2e maand van het daaropvolgende jaar worden gedaan en moet dus voor 1 maart van dat volgende jaar bonnen zijn. Een schenking in 2017 moet dus vóór 1 maart 2018 aangegeven zijn.
Heeft u een bruto schenking gedaan? Dan moet degene die de schenking ontvangt tijdig aangifte doen en zorgen voor tijdige betaling van de op de aangifte volgende aanslag. Is er een netto schenking gedaan, de zogenaamde schenking vrij van recht, dan moet de schenker aangifte doen dan wel de schenker en begiftigde samen.

De belastingdienst wil steeds meer zaken digitaliseren om zo ook digitaal af te kunnen handelen. Sinds mei van dit jaar is het dan ook mogelijk om voortaan ook online aangifte schenkbelasting te kunnen doen. Dit kan middels in loggen op Mijn belastingdienst met de DigiD code.

De mogelijk om via de site van de belastingdienst nog op papier aangifte te doen blijft voorlopig nog bestaan.

Bron: Actuele Artikelen

'Belastingvoordeel expats kan wel wat minder royaal'

Hij werkt, de regeling die het expats in Nederland financieel iets makkelijker moet maken. Maar hij kan misschien nog wel wat zuiniger. Dat oordeeltonderzoeksbureau Dialogic, dat op verzoek van het ministerie van Financiën de zogenaamde 30-procentregeling onderzocht.

Volgens die bepaling kunnen sommige buitenlandse werknemers die in Nederland aan de slag gaan in aanmerking komen voor een soort belastingvrijstelling. Die moet ervoor zorgen dat het aantrekkelijk is voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen, en dat buitenlandse deskundigen hier aan de slag willen.

Het gaat met name om mensen met speciale vaardigheden of kennis die in Nederland niet of slecht te vinden zijn, zoals bijvoorbeeld ICT-specialisten of wetenschappelijk onderzoekers.

Zo werkt het

omdat het extra geld kost om tijdelijk in Nederland te komen werken, kunnen expats daar een soort financiële steun voor krijgen. Dat kan door hun gemaakte onkosten te vergoeden via belastingvrijstelling. Om deze regeling aantrekkelijk te houden en een hoop administratieve rompslomp te voorkomen, kun je voor een vast percentage kiezen: 30 procent van het loon blijft dan onbelast. De daadwerkelijke kosten kunnen dus lager of hoger zijn, maar dat maakt dan niet uit.

Niet iedereen komt in aanmerking. Het gaat om schaarse deskundigen, die meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens gewoond moeten hebben, en een behoorlijk salaris krijgen. Hoe hoog dat minimaal is, verschilt per situatie. Deze voorwaarden moeten voorkomen dat ze Nederlandse werknemers verdringen. De expats die er gebruik van maken komen het vaakst uit India, zijn vooral man en hoogopgeleid.

Vorig jaar riep de Algemene Rekenkamer het ministerie al op om de effectiviteit van dit extraatje voor expats, dat de staat jaarlijks rond de 800 miljoen euro kost, verder te onderzoeken.

Effectief maar scheef

De regeling is succesvol, oordeelt Dialogic nu in een 156 pagina’s tellende evaluatie. Ze zorgt voor deskundige werknemers, minder administratief gedoe en maakt Nederland inderdaad aantrekkelijker voor bedrijven. Maar het kan goedkoper.

Zo zou het mogelijk net zo effectief zijn om de korting niet acht maar vijf jaar aan te bieden. Dat zou ook meer in lijn zijn met regelingen in andere Europese landen.

En ook de vergoeding voor inkomens boven de 100.000 euro kan misschien wel wat minder. Wie zo veel verdient, profiteert namelijk relatief veel van de belastingvrijstelling, terwijl maar een klein deel van het loon naar expatkosten gaat.

Bovendien is de regeling eenzijdig, vindt het onderzoeksbureau. Er wordt wel in meegenomen dat een leven in Nederland voor expats uit lagelonenlanden zoals India relatief duur is, maar niet dat ze hier omgekeerd vaak ook relatief veel verdienen.

Wat er met de aanbevelingen van het onderzoeksbureau zal gebeuren, is nog niet duidelijk. Dat is aan een volgend kabinet.

Bron: NOS

Belastingdienst maakte ruim 500 afspraken met bedrijven

De Nederlandse Belastingdienst heeft in 2016 539 belastingafspraken gemaakt met bedrijven en organisaties. Dat blijkt uit een brief die staatssecretaris Wiebes onlangs naar de Tweede Kamer stuurde. In het jaar daarvoor werden nog 642 afspraken gemaakt.

Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer met de staatssecretaris over belastingafspraken voor multinationals. Over die afspraken is veel discussie. Ze worden door bedrijven ook gebruikt om belasting te ontwijken, zoals Starbucks.

Niet duidelijk is met welke bedrijven de Belastingdienst afspraken heeft of met wat voor type bedrijven of de grootte van de bedrijven.

Belastingontwijking

De afspraken, zogenoemde rulings, geven bedrijven die in meerdere landen actief zijn duidelijkheid over de belasting die ze moeten betalen in Nederland. Dat draagt volgens de staatssecretaris bij aan de rechtszekerheid van burgers en bedrijven. Het maakt ook efficiënt en effectief toezicht door de Belastingdienst mogelijk.

Maar in combinatie met de verschillen tussen landen in belastingregels kunnen de rulings ook gebruikt worden bij belastingontwijking. Doordat hier geen dubbele belasting hoeft te worden betaald, gaan veel fiscale constructies via Nederland. “De kern van het probleem zit niet in de Nederlandse wet- en regelgeving, maar Nederland wordt wel gebruikt in structuren die uiteindelijk leiden tot ontwijking”, schrijft de staatssecretaris.

Er zijn grofweg twee soorten afspraken: Advance Tax Rulings (ATR) en Advance Pricing Agreements (APA). Een ATR geeft het bedrijf zekerheid over hoe de belasting wordt geheven en over welk deel in Nederland belasting betaald moet worden. In een APA wordt bepaald welke waarde een product of dienst heeft bij het bepalen van de belasting.

Aantal belastingafspraken

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ATR 355 408 468 441 429 406 348 APA 205 248 247 228 203 236 191

Fiscaal concurrerend

Vanwege de duidelijkheid die het schept voor belastingplichtigen wil de staatssecretaris niet af van de rulings. Wel moet volgens hem worden voorkomen dat die gebruikt worden voor belastingontwijking. Daarvoor is volgens hem verdergaande verbetering van de gegevensuitwisseling tussen verschillende landen nodig.

Nederland moet daarin samen optrekken met andere landen, schrijft hij. Ons land moet belastingontwijking aanpakken en tegelijkertijd werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. “Ook in fiscaal opzicht”.

Soevereiniteit

Dat samen optrekken met andere landen betekent overigens niet dat er snel één Europees belastingregime te verwachten is. Zo schrijft hij: “Een minimumtarief voor de vennootschapsbelasting ligt echter nog (te) gevoelig binnen de EU, omdat veel lidstaten dit zien als een inbreuk op hun soevereiniteit op het gebied van de directe belastingen.”

Bron: NOS

Ondernemers krijgen mogelijk btw terug voor privégebruik auto

Duizenden ondernemers krijgen mogelijk btw terug wegens privégebruik van hun bedrijfsauto. De Belastingdienst moet twee miljoen bezwaren van ondernemers opnieuw bekijken, nu de Hoge Raad in twee van vier proefprocessen in cassatie heeft geoordeeld dat de fiscus mogelijk te veel btw heeft opgelegd.

De bezwaren die de Hoge Raad gegrond acht, gaan over de keuze die ondernemers sinds 2011 moeten maken tussen een zogenoemde forfaitaire btw-heffing voor privégebruik van bedrijfsauto’s of een heffing op basis van hun kilometeradministratie van het privégebruik.

Als die administratie ontbreekt, legt de Belastingdienst tot nu toe 2,7 procent van de cataloguswaarde van de auto op als btw voor privégebruik. Het kan gaan om privégebruik door een ondernemer van een met btw-aftrek op kosten van de zaak aangeschafte en onderhouden auto, of om bedrijfsauto’s die de ondernemer beschikbaar stelt voor privégebruik door zijn werknemers.

De ondernemer moet hiervoor wel gegevens overleggen over het privégebruik, aldus de arresten van de Hoge Raad.

Half miljard

“Jaarlijks hebben ruim 300.000 ondernemers bezwaar gemaakt tegen de btw-heffing, op zeer ruime gronden”, zegt Tom Kleinpenning van advieskantoor Flynth in Het Financieele Dagblad. Kleinpenning voerde de proefprocedures. Per ondernemer bedraagt de te veel betaalde btw sinds 2011 volgens een grove berekening 2000 euro, zegt Kleinpenning. De derving voor de schatkist bedraagt ruim een half miljard euro, als de belasting moet worden terugbetaald.

Bron: NOS