Loonbelasting

Crisisheffing wordt geschrapt

Vanaf 2015 hoeven werkgevers geen extra belasting meer te betalen voor werknemers die jaarlijks meer dan 150 duizend euro verdienen. De regeling wordt geschrapt.

Dat melden VVD en D66 aan radiozender BNR. De crisisheffing was een belasting die werkgevers moesten betalen voor al hun werknemers die meer dan 150 duizend euro verdienden. De maatregel moest 500 miljoen euro per jaar opleveren en bracht in het eerste jaar zelfs 630 miljoen euro op. 

Bron: Accountancy Nieuws

Bezwaren crisisheffing 2014

De Belastingdienst verwacht veel bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2014 (crisisheffing). Voor deze bewaren heeft de Belastingdienst een centraal adres ingesteld. Net als in 2013 kunt u uw bezwaar laten aanhouden of direct laten afhandelen.

Bezwaar aanhouden

Als u de Belastingdienst toestemming geeft om uw bezwaar te laten aanhouden, houden zij uw bezwaar aan totdat de hoogste rechterlijke instantie heeft geoordeeld in een aantal proefprocedures. Daarna handelen zij uw bezwaar af conform het oordeel van die hoogste rechterlijke instantie. Voor het aanhouden gelden wel voorwaarden.

Denkt u dat uw zaak als proefprocedure kan dienen? Stuur dan een brief naar de Belastingdienst Heerlen. Vermeld in uw brief in ieder geval uw loonheffingennummer en telefoonnummer. De Belastingdienst neemt daarna contact met u op.

Bezwaar direct laten afhandelen

Zonder uw toestemming voor aanhouden wacht de Belastingdienst het oordeel van de hoogste rechterlijke instantie niet af en wordt uw bezwaar direct afgehandeld.

Wat moet u doen?

Als u bezwaar maakt, krijgt u van de Belastingdienst een brief met een toelichting op de bezwaarafhandeling en een vaststellingsovereenkomst. In de toelichting staat voor welke categorie bezwaren de Belastingdienst proefprocedures gaat voeren. De voorwaarden die gelden voor het aanhouden van uw bezwaar, vindt u ook in de toelichting en in de vaststellingsovereenkomst.

Als u kiest voor het aanhouden van uw bezwaar, stuurt u binnen 4 weken na de datum op de brief de ondertekende vaststellingsovereenkomst naar de Belastingdienst terug. Kiest u niet voor aanhouden, dan ondertekent u brief en stuurt u deze binnen 4 weken na de datum op de brief terug. De Belastingdienst neemt uw bezwaar dan verder in behandeling.

Bron: Elsevier Fiscaal

Bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon 2014 (crisisheffing)

De Belastingdienst verwacht veel bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2014 (crisisheffing). Voor deze bewaren is een centraal adres ingesteld. Net als in 2013 kunt u uw bezwaar laten aanhouden of direct laten afhandelen.

U kunt uw bezwaar sturen naar:
Belastingdienst
Postbus 116
6400 AC HEERLEN

Bezwaar aanhouden

Als u de Belastingdienst toestemming geeft om uw bezwaar te laten aanhouden, houdt de Belastingdienst uw bezwaar aan totdat de hoogste rechterlijke instantie heeft geoordeeld in een aantal proefprocedures. Daarna handelt de Belastingdienst uw bezwaar af conform het oordeel van die hoogste rechterlijke instantie. Voor het aanhouden gelden wel voorwaarden.

Denkt u dat uw zaak als proefprocedure kan dienen? Stuur dan een brief naar het hierboven vermelde adres. Vermeld in uw brief in ieder geval uw loonheffingennummer en telefoonnummer. De Belastingdienst neemt daarna contact met u op.

Bezwaar direct laten afhandelen

Zonder uw toestemming voor aanhouden wacht de Belastingdienst het oordeel van de hoogste rechterlijke instantie niet af, maar handelt uw bezwaar direct af.

Wat moet u doen?

Als u bezwaar maakt, krijgt u van de Belastingdienst een brief met een toelichting op de bezwaarafhandeling en een vaststellingsovereenkomst. In de toelichting staat voor welke categorie bezwaren de Belastingdienst proefprocedures gaat voeren. De voorwaarden die gelden voor het aanhouden van uw bezwaar, vindt u ook in de toelichting en in de vaststellingsovereenkomst. U kunt een voorbeeld van de brief en de vaststellingsovereenkomst downloaden ter informatie (het is niet de bedoeling dat u deze opstuurt).

Als u kiest voor het aanhouden van uw bezwaar, stuurt u binnen 4 weken na de datum op de brief de ondertekende vaststellingsovereenkomst naar de Belastingdienst terug. Kiest u niet voor aanhouden, dan ondertekent u de brief en stuurt u deze binnen 4 weken na de datum op de brief terug. De Belastingdienst neemt uw bezwaar dan verder in behandeling.

 

Bron: Belastingdienst

Terechte naheffing bij werkgever ook al was loonadministratie uitbesteed

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de naheffing bij een exploitant van een taxibedrijf terecht is ook al was de loonadministratie door haar uitbesteed. De ondernemer stelt vergeefs dat de inspecteur het administratiekantoor had moeten aanspreken voor de te weinig geheven premies.

De loonaangiften van het taxibedrijf worden verzorgd door een administratiekantoor. In geschil is de eind 2012 aan het taxibedrijf opgelegde naheffingsaanslag loonheffingen, waarbij de te weinig door haar afgedragen premie werknemersverzekeringen is gecorrigeerd. Volgens de exploitant zat in de software van het administratiekantoor een fout waardoor te weinig premie is betaald.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de naheffing bij het bedrijf terecht is ook al was de loonadministratie door haar uitbesteed. Het taxibedrijf stelt vergeefs dat de inspecteur het administratiekantoor had moeten aanspreken voor de te weinig geheven premies. Het maakt ook niet uit dat de exploitant van het taxibedrijf zelf enige keren met de Belastingtelefoon heeft gebeld met de vraag waarom de premie vanaf 2005 ineens veel lager was. De vraag is namelijk onvoldoende specifiek om aan het antwoord enig vertrouwen te kunnen ontlenen. De ondernemer beklaagt zich ook vergeefs over de duur van het boekenonderzoek. Weliswaar is de duur van bijna twee en half jaar gelet op de correctie ongewoon lang, doch dit is reeds gecompenseerd doordat slechts heffingsrente is berekend tot 1 juli 2010. Het beroep van de ondernemer is ook voor het overige ongegrond.

Bron: Accountancy Nieuws

Rekenvoorschriften voor geautomatiseerde loonadministratie januari 2014

De Belastingdienst geeft tabellen uit waarmee inhoudingsplichtigen handmatig de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen voor hun werknemers kunnen vaststellen.

Geatomatiseerde loonadministratie

Voor inhoudingsplichtigen met een geautomatiseerde loonadministratie is er een alternatief voor het gebruik van deze tabellen: formules voor de berekening van loonbelasting/premie volksverzekeringen. Deze formules voor het geautomatiseerd berekenen van loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn in de onderhavige rekenvoorschriften 2014 opgenomen.

Als de rekenvoorschriften worden toegepast, moet de uitkomst hetzelfde zijn als wanneer de tabellen worden geraadpleegd. Dit betekent dus dat de bedragen in de tabellen bindend zijn.

Download:

Rekenvoorschriften_geautomatiseerde_loonadministratie_2014.pdf

Bron: Elsevier Fiscaal

Fiscus maakt hoger gebruikelijk loon dga niet aannemelijk

Volgens Rechtbank Den Haag heeft de belastinginspecteur niet aannemelijk gemaakt dat het door een bv aangegeven loon van haar dga, dat aanzienlijk hoger ligt dan het in artikel 12a van de Wet LB 1964 opgenomen normbedrag, in belangrijke mate afwijkt van hetgeen in het economische verkeer gebruikelijk is.

De bv verleent diensten op het gebied van communicatiemanagement. De dga is statutair directeur en enig aandeelhouder van de bv en haar enige werknemer.  Naar aanleiding van een boekenonderzoek brengt de inspecteur correcties op het loon aan. Gevolg zijn de in geschil zijnde naheffingsaanslagen loonheffingen waartegen de bv in beroep komt. In geschil is of het in de loonadministratie verantwoorde loon van de dga in belangrijke mate afwijkt van het gebruikelijke loon zoals is bedoeld in artikel 12a Wet LB 1964 en of het gebruikelijke loon terecht is berekend met toepassing van de afroommethode.

Rechtbank Den Haag stelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat het door de bv aangegeven loon van de dga, dat aanzienlijk hoger ligt dan het in artikel 12a van de Wet LB 1964 opgenomen normbedrag, in belangrijke mate afwijkt van hetgeen in het economische verkeer gebruikelijk is. Uit het enkele feit dat het door de inspecteur met toepassing van de afroommethode berekende loon hoger ligt dan het aan de dga toegekende en uitbetaalde loon volgt, zonder nadere motivering die ontbreekt, niet dat het toegekende loon lager is dan hetgeen voor een soortgelijke dienstbetrekking in het economische verkeer gebruikelijk is. De beroepen worden gegrond verklaard en de naheffingsaanslagen worden vernietigd.

Bron: Accountancy Nieuws

Geen vermindering aansprakelijkstelling door betalingen van inlener

Rechtbank Den Haag oordeelt dat terecht geen rekening is gehouden met de betalingen die een onderhoudsbedrijf aan de Belastingdienst heeft verricht. Deze betalingen zijn namelijk afgeboekt op andere belastingschulden van de uitlener.

Voor haar werkzaamheden maakt het onderhoudsbedrijf gebruik van personeel van een schildersbedrijf. Dit bedrijf heeft over mei 2010 tot en met januari 2011 wel LB-aangiften ingediend, maar niks afgedragen. Voor juli en augustus 2010 zijn wel btw-aangiften ingediend, maar ook die btw is niet afgedragen. De vervolgens opgelegde naheffingsaanslagen zijn ook niet betaald. In 2011 is het schildersbedrijf failliet gegaan. In geschil is of het onderhoudsbedrijf terecht aansprakelijk is gesteld voor de naheffing.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat terecht geen rekening is gehouden met de betalingen die het onderhoudsbedrijf in de maanden oktober, november en december 2010 voor het schildersbedrijf aan de Belastingdienst heeft verricht. Bij de eerste betaling is namelijk het betalingskenmerk gebruikt van de btw-aangifte van het schildersbedrijf over september 2010. Deze betaling is dus terecht aangemerkt als de btw van die maand. Bij de andere betalingen van in totaal € 20.000 is slechts het fiscaal nummer van het schildersbedrijf vermeld met de toevoeging “bet.reg.”. Deze betalingen zijn dus terecht afgeboekt op de oudste nog openstaande belastingschulden van het schildersbedrijf. Aangezien het onderhoudsbedrijf voor andere tijdvakken aansprakelijk is gesteld, zijn deze betalingen ook terecht niet afgeboekt op de aansprakelijkstelling. Het beroep van het onderhoudsbedrijf is ook voor het overige ongegrond.

Bron: Accountancy Nieuws

Premiekorting jonge werknemer vanaf 2014

Vanaf 2014 kunnen werkgevers premiekorting krijgen voor de werknemersverzekeringen als ze een jongere werknemer met een uitkering in dienst nemen. Het kabinet wil hiermee de werkgelegenheid voor jongeren stimuleren. De regeling is tijdelijk en geldt tot 1 januari 2016.

‘Neemt u vanaf 1 januari 2014 jongere werknemers (van 18 tot 27 jaar) aan? Dan ontvangt u de premiekorting vanaf 1 juli 2014,’ aldus UWV.

Hoogte premiekorting

De hoogte van de premiekorting is € 3.500 per jaar. Voor de periode van 1 juli 2014 tot 1 januari 2015 is de premiekorting dan € 1.750.

Voor wie geldt de premiekorting?

Een werkgever kan premiekorting krijgen als hij werknemers van 18 tot 27 jaar oud met een WW-uitkering of bijstandsuitkering aanneemt.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De regeling is geldig zolang het arbeidscontract van de werknemer duurt, maar met een maximum van 2 jaar.
  • De werknemer moet in dienst komen voor minimaal 32 uur per week.
  • De werknemer moet een arbeidscontract voor minimaal 6 maanden krijgen.

 

Meer informatie over de premiekorting, bijvoorbeeld over de ingangsdatum ervan, is te vinden op www.antwoordvoorbedrijven.nl. Men kan ook contact opnemen met deBelastingdienst.

Bron: Accountancy Nieuws

Eenmalige teruggaaf basispremie WAO/WIA

In het Belastingplan 2014 is geregeld dat werkgevers een gedeeltelijke teruggaaf krijgen van de basispremie WAO/WIA (premie Arbeidsongeschiktheidsfonds).

Eenmalige teruggaaf

Dit betekent dat u een eenmalige teruggaaf krijgt van 28,82% van de basispremie WAO/WIA die u hebt aangegeven over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2013. In de aangifte loonheffingen hebt u de basispremie WAO/WIA eerder opgegeven in de rubriek ‘Basispremie WAO/IVA/WGA’.

Peildatum

De peildatum waarop de Belastingdienst de aangegeven premie vaststelt is 30 september  2013. Aangiften en correcties die u na 30 september 2013 hebt gedaan, tellen dus niet mee. Hebt u een aangiftetijdvak van 4 weken of van een jaar, dan berekent de Belastingdienst de basispremie WAO/WIA tijdsevenredig.

U krijgt de teruggaaf in december 2013 of januari 2014. Doet u een jaaraangifte over 2013, dan krijgt u de teruggaaf in de loop van 2014.

Bron: Elsevier Fiscaal

Gebruikelijk loon dga in 2014 licht omhoog

Het minimumbedrag voor het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang wordt verhoogd tot € 44.000 in 2014. In 2013 bedraagt dit loon € 43.000. Dit blijkt uit de tweede uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2014’ die onlangs door de Belastingdienst werd gepubliceerd.

Volgens de gebruikelijkloonregeling hoort een aanmerkelijkbelanghouder een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Dit loon is minimaal € 44.000 in 2014 (€ 43.000 in 2013 en € 42.000 in 2012).

Er mag worden uitgegaan van een lager salaris wanneer de aanmerkelijk belanghouder en de bv aantonen dat in het economische verkeer een lager salaris gebruikelijk is. Daarbij geldt als vergelijking soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Er moet worden uitgegaan van een hoger loon wanneer aannemelijk is dat in het economische verkeer een hoger loon gebruikelijk is. Het salaris wordt dan gesteld op een bedrag dat niet meer dan 30% afwijkt van het loon dat in het maatschappelijke verkeer gebruikelijk is.

Bron: Pleinplus