Loonbelasting

1 3 4 5

Sofinummer verdwijnt per 6 januari 2014

Het sofinummer verdwijnt per 6 januari 2014. Vanaf deze datum ontvangt een (buitenlandse) werknemer een burgerservicenummer (BSN) na inschrijving in De Registratie Niet Ingezetenen (RNI).

Als de werkgever een nieuwe werknemer in dienst neemt, moet u zijn burgerservicenummer (BSN) opnemen in de loonadministratie. Heeft een (buitenlandse) werknemer geen BSN, dan moet hij die aanvragen bij de Belastingdienst. De werknemer moet het nummer persoonlijk afhalen bij een belastingkantoor.

Meer informatie:

Bron: Pleinplus

Aanpak schijnconstructies: opdrachtgever verantwoordelijk

Schijnconstructies waarbij buitenlandse werknemers slechts een deel van het minimumloon betaald krijgen, worden harder aangepakt. Opdrachtgevers of aannemers die daarvan weten, of zouden moeten weten, worden ervoor aansprakelijk gesteld.

Schijnconstructies voordelig

Dat blijkt uit een brief van minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. De schijnconstructies zijn voor werkgevers voordelig, omdat zij zo minder belasting en sociale premies afdragen, maar het leidt tot oneerlijke concurrentie en kan zorgen voor verdringen van Nederlandse arbeiders.

Asscher wil daar een einde aan maken. De inspectie heeft deze maand 15 extra inspecteurs aangesteld om de schijnconstructies aan te pakken.

Internationale samenwerking

Bij de aanpak van schijnconstructies is internationale samenwerking cruciaal. De minister heeft de afgelopen periode daarom afspraken gemaakt met Polen, Roemenië en Bulgarije over het uitwisselen van informatie over werkgevers die bijvoorbeeld via schijnconstructies werknemers betalen onder het minimumloon.

Minister Asscher hoopt verder tijdens de Europese Raad van 9 december een akkoord te bereiken over een Europese Handhavingsrichtlijn. Deze richtlijn maakt het mogelijk om boetes, bijvoorbeeld voor onderbetaling, in een ander EU-land te innen. Ook kunnen Europese landen elkaar verzoeken om een bedrijf te inspecteren, worden buitenlandse detacherende bedrijven verplicht arbeidsvoorwaarden bekend te maken en kunnen de sociale partners informatie opvragen bij andere lidstaten.

Download:

“Kamerbrief ‘Voortgangsrapportage aanpak schijnconstructies”’

Bron: Elsevier Fiscaals

Vaststellingsovereenkomst pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) mogelijk tot 1 december

De Belastingdienst heeft de reactietermijn om via een vaststellingsovereenkomst pseudo-eindheffing hoog loon aan te sluiten bij proefprocedures verlengd tot 1 december 2013.

Als u bezwaar hebt gemaakt tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013, hebt u het aanbod gekregen om via een vaststellingsovereenkomst aan te sluiten bij proefprocedures. Een klein deel van de werkgevers heeft hierop nog niet gereageerd. Daarom heeft de Belastingdienst de reactietermijn verlengd en kunt u nog tot 1 december 2013 gebruikmaken van dit aanbod.

Als de Belastingdienst vóór 1 december 2013 geen volledig ingevulde en ondertekende vaststellingsovereenkomst van u heeft gekregen, kunt u niet meer gebruikmaken van de vaststellingsovereenkomst. De Belastingdienst zal uw bezwaarschrift dan in behandeling nemen. U krijgt hierover dan nog een brief van de Belastingdienst.

Zie ook het bericht van 19 juli 2013: Bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing)

Bron: Belastingdienst

Afdrachtvermindering onderwijs vervalt per 1 januari 2014

De afdrachtvermindering onderwijs wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Vanaf dat moment geldt een nieuwe regeling: de Subsidieregeling Praktijkleren. De Belastingdienst controleert echter nog steeds of de afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 goed is toegepast.

Subsidieregeling Praktijkleren

Vanaf 1 januari 2014 wordt de afdrachtvermindering onderwijs vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Deze regeling wordt uitgevoerd door Agentschap NL. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

Wilt u weten wat er precies verandert vanaf 1 januari 2014? Lees dan meer over de Subsidieregeling Praktijkleren en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

Controle afdrachtvermindering onderwijs

De Belastingdienst controleert nog steeds of de afdrachtvermindering onderwijs sinds 2008 goed is toegepast. Hebt u de afgelopen jaren in uw aangifte loonheffingen aanspraak gemaakt op deze afdrachtvermindering? Controleer dan nu of deze in alle gevallen terecht was. Zo niet, dan moet u de aangifte corrigeren. Uw fiscaal dienstverlener kan u hierbij helpen.

Op de internetsite van de Belastingdienst leest u meer over de afdrachtvermindering onderwijs in 2013. Informatie over de voorwaarden en de berekening ervan vindt u in het ‘Handboek Loonheffingen’ van het betreffende jaar (in het hoofdstuk ‘Afdrachtverminderingen’). U kunt de handboeken downloaden:

Bron: Belastingdienst

Vaststellingsovereenkomst pseudo-eindheffing hoog loon mogelijk tot 1 december 2013

De Belastingdienst heeft de reactietermijn om via een vaststellingsovereenkomst pseudo-eindheffing hoog loon aan te sluiten bij proefprocedures verlengd tot 1 december 2013.

Bezwaar

Indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013, dan hebt u het aanbod gekregen om via een vaststellingsovereenkomst aan te sluiten bij proefprocedures. Een klein deel van de werkgevers heeft hierop nog niet gereageerd. Daarom heeft de Belastingdienst de reactietermijn verlengd en kunt u nog tot 1 december 2013 gebruikmaken van dit aanbod.

Vóór 1 december 2013

Als de Belastingdienst nog vóór 1 december 2013 geen volledig ingevulde en ondertekende vaststellingsovereenkomst van u heeft ontvangen, dan kunt u niet meer gebruikmaken van de vaststellingsovereenkomst. De Belastingdienst zal uw bezwaarschrift dan in behandeling nemen. U krijgt hierover dan nog een brief van de Belastingdienst.

Bron: Elsevier Fiscaal

Vaststellingsovereenkomst pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) mogelijk tot 1 december 2013

De Belastingdienst heeft de reactietermijn om via een vaststellingsovereenkomst pseudo-eindheffing hoog loon aan te sluiten bij proefprocedures verlengd tot 1 december 2013.

 

Wie bezwaar heeft gemaakt tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013, heeft het aanbod gekregen om via een vaststellingsovereenkomst aan te sluiten bij proefprocedures. Een klein deel van de werkgevers heeft hierop nog niet gereageerd. Daarom heeft de fiscus de reactietermijn verlengd en kan men nog tot 1 december 2013 gebruikmaken van dit aanbod.

Belastingdienst: ‘Als wij vóór 1 december 2013 geen volledig ingevulde en ondertekende vaststellingsovereenkomst van u hebben gekregen, kunt u niet meer gebruikmaken van de vaststellingsovereenkomst. Wij zullen uw bezwaarschrift dan in behandeling nemen. U krijgt hierover dan nog een brief van ons.’

Zie ook het bericht van de Belastingdienst van 19 juli 2013: Bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing).

Bron: Pleinplus

Minimumloon voor seizoensarbeiders

De Europese Unie wil het lot verbeteren van seizoenarbeiders van buiten de unie. Een commissie van het Europees Parlement stemde donderdag in met een akkoord dat hierover met de EU-lidstaten werd bereikt. De afspraken moeten een einde maken aan uitbuiting, maar ook voorkomen dat een tijdelijk verblijf permanent wordt.

Jaarlijks komen ruim 100.000 seizoenarbeiders van buiten de EU in de unie werken, schat Brussel. Het hele Europees Parlement (EP) buigt zich begin volgend jaar over het voorstel. Na goedkeuring hebben de lidstaten 2,5 jaar om hun wetgeving aan te passen.

VVD-Europarlementariër Jan Mulder vindt de nieuwe afspraken een goede zaak voor werknemers en werkgevers. “Eindelijk zijn er gemeenschappelijke Europese regels vastgelegd”, zo stelt hij in een verklaring.

“Seizoenarbeid en arbeidsmigratie zijn gevoelige onderwerpen in de Europese en Nederlandse politiek. Bedrijven in de land- en tuinbouw en de toerismesector moeten steeds vaker een beroep doen op arbeidsmigranten van buiten de EU. Dit leidt regelmatig tot uitbuiting, omdat deze werknemers bereid zijn lange dagen te maken tegen een schamel loon.”

Bron: PW de Gids

Nieuwsbrief loonheffingen 2014

De eerste uitgave van de nieuwsbrief loonheffingen 2014 kan op de website van de Belastingdienst gedownload worden.

Informatie nieuwe regels

In deze nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. Bij de samenstelling van de nieuwsbrief is de besluitvorming over een aantal nieuwe regelingen nog niet afgerond. Ook de tarieven en percentages voor 2014 zijn nog niet bekend. Er verschijnen daarom verschillende uitgaven van de nieuwsbrief. In latere uitgaven wordt de nieuwsbrief aangevuld met nieuwe informatie en worden eerder gepubliceerde onderwerpen gewijzigd als daar veranderingen in zijn.

De nieuwsbrief gaat over de volgende onderwerpen:

Aanpassing van het partnerbegrip

Het partnerbegrip is o.a. van belang voor de aanmerkelijkbelanghouder. Als de aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner op hetzelfde adres staan ingeschreven, en als de aanmerkelijkbelanghouder of de partner een minderjarig kind hebben dat op hetzelfde adres staat ingeschreven, dan moeten de aanmerkelijkbelanghouder en de partner allebei meerderjarig zijn om fiscaal partner te kunnen zijn.

Red: Hoewel de tekst spreekt van aanmerkelijkbelanghouder nemen wij aan dat hier de belastingplichtige in het algemeen wordt bedoeld.

Regeling van vrije vergoeding en verstrekkingen een jaar verlengd

In 2014 kan nog gebruikgemaakt worden van de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Pseudo-eindheffing hoge lonen (crisisheffing) een jaar verlengd

De crisisheffing blijft bestaan in 2014. De regeling is inhoudelijk niet veranderd. 

Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs vervalt vanaf 1 januari 2014. De subsidie-regeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt hiervoor in de plaats.

Aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

De verrekeningsmogelijkheden voor de afdrachtvermindering S&O worden per 1 januari 2014 verruimd. Het bedrag van de afdrachtvermindering kan nu alleen verrekend worden met de tijdvakken die binnen de periode van de S&O-verklaring vallen. Vanaf 1 januari 2014 mag het restant verrekend worden met alle tijdvakken waarin de S&O-verklaring geldt. 

Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten

De belangrijkste veranderingen in de aangifte loonheffingen 2014 zijn onder andere het vervallen en niet gebruiken van bepaalde codes. Andere belangrijke aandachtspunten zijn onder andere:

– het aantal loonuren bij niet-opgenomen uitbetaalde vakantie-uren en de afronding van uren
– de codes reden geen bijtelling auto bij gelijktijdig twee of meer auto’s van de zaak
– toepassen van nieuwe cao-codes
– samenloop van witte en groene tabel bij één inkomstenverhouding
– begin- einddatum inkomstenverhouding bij uitzendkrachten

Download:

Nieuwsbrief_loonheffingen_2014_versie1.pdf

Bron: Elsevier Fiscaal

Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 gepubliceerd

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2014 vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Meerdere uitgaven

Bij de samenstelling van deze nieuwsbrief is de besluitvorming over een aantal nieuwe regelingen nog niet afgerond. Ook de tarieven en percentages voor 2014 zijn nog niet bekend. Er verschijnen daarom verschillende uitgaven van de nieuwsbrief. In elke uitgave staat naast nieuwe informatie ook alle informatie uit de vorige uitgave.

Bron: Belastingdienst

Weekers: Tijdelijke premiekorting voor jongere werknemers

In de derde nota van wijziging bij het Belastingplan 2014 introduceert staatssecretaris Weekers van Financiën in de Wet financiering sociale verzekeringen een premiekorting voor jongere werknemers. De regeling is gericht op jongeren van 18 tot 27 jaar die een WW-of bijstandsuitkering ontvangen. 

Het is een regeling van tijdelijke aard die is gericht op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. De werkgever ontvangt zolang de betreffende jongere in dienst is twee jaar premiekorting, dus uiterlijk tot en met 31 december 2017. Het moet gaan om banen van ten minste 32 uur per week en er moet ten minste sprake zijn van een halfjaarcontract. De regeling moet in werking treden op 1 juli 2014. Wel komen indiensttredingen vanaf 1 januari 2014 in aanmerking.

Voorts zijn in de derde nota van wijziging een aantal wijzigingen van redactionele en technische aard opgenomen. Het gaat dan onder andere om de 180-dagenregel die niet wordt toegepast als de schenker in 2015 overlijdt, binnen 180 dagen na de in 2014 gedane schenking waarvoor de tijdelijk verruimde schenkingsvrijstelling van € 100.000 is toegepast. Tenslotte wordt de in 2012 afgeschafte afvalstoffenbelasting per 1 april 2014 heringevoerd en niet per 1 oktober 2014, zoals eerder was voorgesteld.

Bron: Accountancy Nieuws

1 3 4 5