Schenken en erven

Schenking eigen woning mag gespreid over drie jaar

De schenkingsvrijstelling van 100.000 euro voor de eigen woning mag verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren worden benut. Met onder meer deze wijziging is het wetsvoorstel Belastingplan 2016 en zijn de overige wetsvoorstellen van het Belastingpakket 2016 aangenomen door de Tweede Kamer.

Volgens het wetsvoorstel mag iedereen tussen de 18 en 40 jaar vanaf 1 januari 2017 in één kalenderjaar per schenker (eenmalig) een schenking van maximaal 100.000 euro vrij van schenkbelasting voor een eigen woning ontvangen. Met een vierde nota van wijziging is nu geregeld dat deze vrijstelling over drie achtereenvolgende kalenderjaren kan worden verspreid. De verkrijger moet in zijn aangifte schenkbelasting in het eerste kalenderjaar van de gespreide schenking een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling doen (met automatische spreiding als de vrijstelling niet volledig wordt benut). Vervolgens kan het niet-gebruikte deel van de verhoogde vrijstelling in de direct op dat kalenderjaar volgende periode van twee kalenderjaren worden benut, mits daarop voor de betreffende schenkingen in de aangifte een beroep wordt gedaan.

Amendementen
Met deze wijziging is gedeeltelijk tegemoetgekomen aan het amendement van D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. Bij de stemmingen over het wetsvoorstel zijn de amendementen Ronnes en Klein niet overgenomen. CDA-Kamerlid Erik Ronnes stelde voor de schenkingsvrijstelling eigen woning al per 1 januari 2016 te verhogen en te verruimen. Kamerlid Norbert Klein (Fractie Klein) wilde de verschillende vrijstellingen voor de erfbelasting voor de partner, kinderen, kleinkinderen, ouders en overige verkrijgers gelijktrekken naar een vrijstelling van 1 miljoen euro per persoon.

Het Belastingpakket 2016 zal nu in behandeling worden genomen door de Eerste Kamer. De steun hiervoor in de Eerste Kamer is onzeker.

Bron: KNB.nl

Mogelijk meer belasting op nieuwe erfpacht

De voorgenomen nieuwe berekening van belasting op erfpacht bij nieuwbouwwoningen is ‘schadelijk voor marktpartijen’ en ‘uitermate ongunstig voor de woningmarkt’. Dat schrijft de Vereniging van Nederlandse projectontwikkelingsmaatschappijen (Neprom) in een brief aan staatssecretaris Wiebes (Financiën).

Wiebes wil de berekening van deze belasting per 1 januari 2015 wijzigen. Niet alleen het bedrag waarover de belasting wordt berekend gaat omhoog, maar ook het tarief.

De basis voor de berekening is in het nieuwe plan altijd de waarde van de grond. Nu is dat meestal nog zeventien keer de jaarlijkse canon. Over die waarde van de grond wordt in het nieuwe plan 21 % omzetbelasting berekend. Nu is dat meestal 6 % overdrachtsbelasting. Door deze twee wijzigingen in de berekening wordt het verschuldigde belastingbedrag fors hoger.

Tegen verhoging
Het ministerie van Financiën heeft de wijziging nog niet officieel bekend gemaakt. Vereniging Eigen Huis is verrast door het plan en neemt hierover contact op met het ministerie.

De vereniging keert zich tegen belastingverhoging voor toekomstige eigenaren van nieuwbouwwoningen op erfpachtgrond. Gemeenten vragen nog steeds de hoofdprijs voor grond, terwijl verlaging op zijn plaats zou zijn. Daar bovenop komt nu mogelijk nog een belastingverhoging.

Bron: Eigenhuis

Haast geboden bij schenkingsvrijstelling

Huiseigenaren die nog willen profiteren van de tijdelijk verhoogde schenkingsvrijstelling, moeten snel zijn. Veel banken geven aan dat 15 december de laatste dag is waarop zij dit administratief kunnen afronden.

Sommige geldverstrekkers verwerken na 1 december al geen aflossingen meer in 2014. ‘Mensen die dit jaar nog een groot belastingvrij bedrag gaan ontvangen, kunnen het best even bij hun bank informeren of verwerking van hypotheekaflossing in december nog mogelijk is. Vraag de bank dan ook meteen hoe dat moet’, zegt Bobby Raghoenath, fiscalist bij Vereniging Eigen Huis. ‘Als de bank de aflossing onverhoopt toch pas na de jaarwisseling verwerkt, kan het zo zijn dat de ontvanger van een groot bedrag alsnog schenkbelasting moet betalen.’

Tot een ton
Tot en met 31 december 2014 geldt een vrijstelling van de schenkbelasting voor schenkingen tot € 100.000, mits dat geld nog dit jaar wordt aangewend voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning óf aflossing van de eigenwoningschuld. Daarna geldt een vrijstelling van € 52.752. Die vrijstelling geldt alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen van 18 tot 40 jaar.

Bron: Eigenhuis

Hoge schenkingsvrijstelling

Er geldt tot 1 januari 2015 een verruimde vrijstelling van € 100.000,- voor schenken, als de schenking wordt aangewend voor de aanschaf van een eigen woning, het aflossen van de hypotheek of een verbouwing. Als het om een nieuwbouwwoning gaat, mag er ook dit jaar een ton worden geschonken, ook al zijn de te betalen termijnen in 2014 minder dan dat bedrag.

Goedgekeurd is dat het geld dan ook nog gebruikt mag worden voor betalingen in 2015. Er moet dan wel al in 2014 een eerste begin zijn gemaakt met het betalen van kosten eigen woning uit de in 2014 ontvangen schenking. Gaat het om een verbouwing, dan mag het geld zelfs ook nog in 2016 worden uitgegeven.

Vanaf 1 januari 2015 geldt alleen nog de eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning en tot maximaal een bedrag van € 52.752.

Bron: Actuele artikelen

Erfenis verwerpen?

Mijn zoon zegt niets van mij te willen erven, kan hij dan nu al zijn erfenis verwerpen?

Nee, verwerpen van een erfenis kan pas wanneer u bent overleden, pas dan valt een erfenis vrij. Bovendien kan uw zoon wel zeggen dat hij niets van u wil erven ook al is het saldo positief. Wanneer hij verwerpt, zullen zijn kinderen namens hem zijn plaats vervullen en dus namens hem erven. Verwerpen zij ook dan komt de volgende generatie, uw achterkleinkinderen, in beeld.

Blijkt de jongste in lijn een minderjarige, dan moet de rechter oordelen of verwerpen van de erfenis in het belang van het minderjarig kind is, dat zal bij een positief saldo niet zo snel zo zijn. Verwerpen is dus niet zo eenvoudig als uw zoon denkt.

Verwerpen door uw zoon werkt alleen goed wanneer hij kinderloos zou zijn. In dat geval erven de andere erfgenamen meer van u omdat de verworpen erfenis dan bij gebrek aan plaatsvervullers automatisch terugkeert in de nalatenschap.

Verwerpen kan door het formulier op te vragen bij de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar u bent overleden. Het formulier is geschikt voor een of meerdere personen die gezamenlijk willen verwerpen. Hij betaalt dan toch maar een keer griffierecht. Uw zoon kan ook de notaris vragen om namens hem te verwerpen, dat is doorgaans duurder.

Bron: Geld en Recht

Schenkingsvrijstelling coulant toegepast voor nieuwbouwwoning

Mensen die in 2014 een eigen woning hebben die in aanbouw is, kunnen ook volgend jaar gebruikmaken van de tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling. Voorwaarde is dat ze in 2014 minimaal de eerste termijn van het aankoopbedrag voor de nieuwbouwwoning hebben voldaan.

Dat heeft het kabinet vandaag gemeld in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Mensen die gebruikmaken van de coulante toepassing van de regeling mogen het geldbedrag dat zij in 2014 belastingvrij hebben ontvangen en nog niet geheel in 2014 konden besteden, gebruiken om resterende aankooptermijnen die zich in 2015 aandienen, te voldoen.

Afloop tijdelijke verruiming

De tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling eindigt met ingang van 1 januari 2015. De regeling houdt in dat maximaal 100.000 euro belastingvrij mag worden geschonken als de ontvanger het geldbedrag gebruikt voor aankoop van een woning of aflossing van de hypotheek. Ook mag het schenkingsbedrag worden aangewend voor onderhoud of verbetering van de eigen woning.

Om aanspraak te kunnen maken op de tijdelijke verruiming moet de ontvanger in 2014 eigenaar zijn van de woning. Als de schenking wordt gebruikt voor aankoop van een woning of aflossing van de hypotheek, moet het bedrag voor 1 januari 2015 zijn overgemaakt aan de hypotheekverstrekker. Het is dus van belang dat een schenking tijdig wordt gedaan.

Schenkingen die worden gebruikt voor verbouwing, onderhoud of verbetering van de woning kunnen nog tot 1 januari 2017 worden besteed. Daarbij geldt als voorwaarde dat de eigen woning waar het om gaat al in 2014 in het bezit is en dat de schenking voor 1 januari 2015 moet zijn ontvangen.

Met ingang van 1 januari 2015 geldt weer de reguliere schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Die houdt in dat ouders eenmalig ruim 52.000 euro belastingvrij mogen schenken aan elk van hun kinderen in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar.

Bron: Ministerie van Financiën

Verruiming onbelast uitkeren dividenden aan erfgenamen van vererfde aanmerkelijkbelangaandelen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft een eerder genomen beleidsbesluit van 4 september 2012 gewijzigd door de daarin opgenomen faciliteit uit te breiden naar dividenden die erfgenamen van aanmerkelijkbelangaandelen uitgekeerd krijgen.

De staatssecretaris keurt goed dat de verkrijger krachtens erfrecht onbelast reguliere voordelen kan genieten op zowel de vererfde aandelen/winstbewijzen als op de aandelen/winstbewijzen van dezelfde soort in dezelfde vennootschap die reeds in het bezit zijn op het tijdstip van overlijden.

Onder voorwaarden keurt de staatssecretaris ook goed dat de erfgenamen voor wie de wettelijk vereiste 24-maandentermijn al verstreken is, desgewenst alsnog gebruik kunnen maken van de vermelde faciliteit.

Bron: Accountancy Nieuws

Verrekening schenking met verschuldigde rente is geen kwijtschelding

De eigenwoningrente die een belastingplichtige is verschuldigd aan zijn ouders en die verrekend is met een schenking van die ouders impliceert geen kwijtschelding; de rente is fiscaal aftrekbaar. Aldus oordeelde gerechtshof Arnhem-Leeuwarden onlangs.

Een man heeft een eigenwoningschuld bij zijn ouders. De verschuldigde rente betaalt hij maandelijks achteraf. In 2009 komt hij in de financiële problemen. De verschuldigde rente wordt vanaf dat moment bijgeschreven op de hoofdsom. Van deze boekingen wordt een administratie bijgehouden. Eind 2009 krijgen de man en zijn broer allebei een schenking van € 5.000. De broer van belanghebbende krijgt deze schenking in contanten, terwijl de schenking van belanghebbende wordt verrekend met de verschuldigde rente.

De inspecteur stelt dat er sprake is van een kwijtschelding van de verschuldigde rente en weigert de renteaftrek. In geschil is of dat terecht is. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat er geen sprake is van een kwijtschelding van de verschuldigde rente. De verschuldigde rente wordt zorgvuldig geadministreerd. De schenking aan het eind van het jaar gebruikt de man om de op de geldlening bijgeboekte bedragen aan te zuiveren. Onder die omstandigheden is er geen sprake van kwijtschelding en is de rente fiscaal aftrekbaar. Het hoger beroep is gegrond.

Bron: Accountancy Nieuws

Schuld geëerd?

Ik heb enkele jaren geleden een vriend geld geleend. Onlangs is hij overleden. Zijn enige dochter is erfgenaam en zij wil het geleende geld niet terugbetalen omdat er geen geld in de nalatenschap zit. Mag dat?

Nee. De dochter erft alle bezittingen én schulden van haar vader als zij de erfenis heeft aanvaard. Dat betekent dan ook dat zij de lening aan u moet aflossen. 
Dat er te weinig geld in de nalatenschap is, doet daar niets aan af. Zij heeft de schuld geërfd, dus zij is daar nu verantwoordelijk voor.

Bron: Geld en Recht

Meer mensen sluiten levenstestament af

Steeds meer mensen sluiten een levenstestament af. Het aantal is in het tweede kwartaal van 2014 met 9% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal 2013, zo laat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) weten. In een levenstestament, of pretestament, legt iemand vast wie zijn belangen behartigt als hij daartoe zelf niet meer in staat is. Dat voorkomt bijvoorbeeld financieel misbruik. Er zijn in de tweede drie maanden van dit jaar 9.695 levenstestamenten geregistreerd, tegen 5.046 in het tweede kwartaal afgelopen jaar.

De forse toename komt doordat steeds meer mensen de relatief nieuwe notariële akte ontdekken en omdat sinds vorig jaar de testamenten digitaal in een centraal register kunnen worden ingeschreven. Er zijn nu ruim 44.500 mensen die een geregistreerd levenstestament hebben opgesteld. Nabestaanden of andere personen krijgen een volmacht om bijvoorbeeld belastingaangifte, bankzaken of meer praktische dingen zoals de verzorging van een huisdier te regelen.

Een `gewoon` testament wordt uitgevoerd na het overlijden van iemand, een levenstestament gaat al tijdens het leven in. Het pretestament bestaat sinds september 2010, aldus de KNB.

Bron: Profnews.nl