Schenken en erven

Bankloket voor erfgenamen geopend

Nabestaanden kunnen voortaan makkelijker nagaan of een overleden familielid nog een spaartegoed heeft bij een bank. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft dinsdag een digitaal loket geopend voor zogeheten ‘slapende tegoeden’.

Zoektocht tegoeden

Het loket is bedoeld voor erfgenamen die geen zicht hebben bij welke bank(en) de overledene tegoeden aanhield. Tot nu toe verliep de zoektocht naar deze tegoeden doorgaans via de notaris en een ingewikkeld administratief systeem. Bij slapende tegoeden gaat het vaak om inactieve bankrekeningen waarbij de bank bijvoorbeeld door verhuizing het contact met de klant is verloren. Ook kan het gaan om actieve rekeningen waarvan de erfgenaam niet weet dat ze bestaan.

Het idee achter het loket is dat iedereen op één plek digitaal een navraag kan indienen naar alle tegoeden die op naam staan van de overledene, stelt de NVB. Op dit moment hebben 18 banken zich aangesloten bij het loket, waaronder ABN Amro, ING, Rabobank, SNS, Credit Europe Bank en Delta Lloyd Bank.

Bron: Elsevier Fiscaal

Explosieve stijging aantal geregistreerde levenstestamenten

Het aantal geregistreerde levenstestamenten is in het tweede kwartaal van 2014 met ruim 90% gestegen ten opzichte van diezelfde periode in 2013. Dit blijkt uit cijfers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). In het voorjaar van 2013 werden 5046 levenstestamenten afgesloten, de afgelopen maanden waren het er 9.695. In Nederland hebben ruim 44.500 mensen een geregistreerd levenstestament.

In een levenstestament leggen mensen vast wie hun belangen behartigt wanneer zij daar zelf niet meer toe in staat zijn. Steeds meer mensen weten de weg naar de notaris te vinden om hun levenstestament te laten opmaken. Het levenstestament biedt de mogelijkheid om de regie te houden over het leven, ook als iemand zelf niet meer in staat is te handelen vanwege ziekte of als gevolg van een ongeval. In een levenstestament geeft iemand een volmacht aan een persoon in wie hij of zij het volste vertrouwen heeft. Deze vertrouwenspersoon mag in zijn of haar naam bepaalde financiële handelingen verrichten, bijvoorbeeld het regelen van bankzaken en het doen van belastingaangifte. Daarnaast kan in het levenstestament worden vastgelegd wat er in bepaalde situaties moet gebeuren. Zoals wel of niet behandelen bij ziekte en wensen ten aanzien van het levenseinde. Het levenstestament biedt ook ruimte voor hele praktische zaken, zoals de verzorging van huisdieren.

Financieel misbruik

Volgens de KNB is het geregistreerde levenstestament een goede waarborg tegen financieel misbruik mits daarin is vastgelegd dat de vertrouwenspersoon ook verantwoording moet afleggen aan een toezichthouder. Regelmatige, officiële verantwoording over de stand van de financiën verkleint het risico op ongeoorloofde uitgaven. Het is om die reden verstandig om in het levenstestament altijd een toezichthouder te benoemen. Steeds meer notarissen vervullen binnen dit toezichthouderschap een actieve rol.

Nora van Oostrom, woordvoerder van de KNB: “Wij merken een toenemende behoefte bij mensen om regie te houden in geval van verminderd verstandelijk vermogen of bij ziekte. De gedachte dat zaken voor de toekomst geregeld worden zoals mensen dit zelf willen, geeft rust en ontzorgt. Het geregistreerde levenstestament met volmachten en toezichthouder is daarbij de beste garantie. Zeker wanneer binnen de familie en de omgeving breed bekend is dat een levenstestament is geregistreerd.”

Uit recent onderzoek (Movisie juni 2014) blijkt dat financieel misbruik van ouderen in veel gevallen wordt gepleegd door naaste familie zoals de (ex-)partner, kinderen en kleinkinderen. Vooral alleenstaande vrouwen boven de 70 jaar zijn kwetsbaar. 

Register

Sinds april 2013 heeft iedereen de mogelijkheid om zijn of haar levenstestament via het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR) te laten registreren. Dit doet de notaris die de akte heeft opgesteld. Het voordeel hiervan is dat het extra zekerheid geeft dat er sprake is van een geldig levenstestament.

Tot nu werden alleen ‘gewone’ testamenten geregistreerd. Het verschil tussen een testament en een levenstestament is dat in een testament wordt vastgelegd wat er na het overlijden met iemands nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt pas als iemand overlijdt, terwijl een levenstestament tijdens het leven ingaat en is bedoeld voor de situatie waarin men zelf niet meer in staat is te handelen.

Bron: Mr-online

Negatieve nalatenschappen

Sinds de crisis van 2008 komt het steeds vaker voor dat erfenissen niet meer zonder meer worden geaccepteerd. De angst dat de nalatenschap negatief is en dus de erfgenamen voor de schulden opdraaien, is groot.

Om die reden worden de nalatenschappen vaak beneficiair aanvaardt. Door op deze wijze de nalatenschap te aanvaarden, worden erfgenamen in principe niet aansprakelijk voor schulden uit een erfenis. Alleen als de nalatenschap positief is, zal de erfgenaam deze aanvaarden. Vaak is het echter de vraag of nog beneficiair aanvaard kan worden omdat er door de erfgenamen al handelingen zijn verricht, waardoor er sprake is van een zogenaamde zuivere aanvaarding met alle plussen én minnen! Blijkt dan later het vermogen negatief te zijn, dan moet de erfgenaam bij een zuivere aanvaarding zijn privé vermogen gebruiken om de schulden van de nalatenschap te betalen.

Teneinde de erfgenaam meer bescherming te bieden tegen mogelijke schulden van de erflater ligt er een wetsvoorstel dat het volgende inhoudt.

Als een erfgenaam ná een zuivere aanvaarding van de nalatenschap bekend wordt met een schuld van de nalatenschap die hij niet kende en ook niet behoorde te kennen, dan kan deze erfgenaam binnen drie maanden na die ontdekking de kantonrechter verzoeken om geheel dan wel gedeeltelijk te worden ontheven uit zijn verplichting om deze schuld uit zijn eigen vermogen te voldoen voor zover deze niet uit de nalatenschap kan worden voldaan. Het is dan aan de kantonrechter om vast te stellen of en in hoeverre redelijkerwijze van de erfgenaam kan worden gevergd dat hij deze schuld uit zijn overige (eigen) vermogen voldoet.

Als dit voorstel wet wordt, neemt dat niet weg dat de erfgenaam nog steeds op zijn tellen moet passen en vóór de zuivere aanvaarding moet onderzoeken of er kenbare schulden zijn in de erfenis om zo te voorkomen dat eigen vermogen wordt aangesproken door schuldeisers op de nalatenschap. Beneficiair aanvaarden zal dus ook in de toekomst naar verwachting nog vaak worden toegepast.

Bron: Actuele artikelen

Plan zwaarder belasten erfgenamen familiebedrijven van de baan

Het plan van staatssecretaris Wiebes van Financiën om erfgenamen van familiebedrijven zwaarder te gaan belasten, is weer van de baan. Financiën heeft het voorstel ingetrokken, na zware kritiek van onder meer VNO-NCW en tal van ondernemers.

Dit schrijft Het Financieele Dagblad. Volgens de krant heeft het ministerie laten weten dat er geen voornemens zijn om de regeling nog deze kabinetsperiode aan te passen. In plaats van een belastingverhoging kondigt een woordvoerder juist een belastingverlaging aan: de brede herziening van het fiscale stelsel die het kabinet voorbereidt, ‘zal per saldo gepaard gaan met belastingverlaging voor burgers en bedrijven’.

Er barstte kritiek los op het plan van Wiebes, dat eerder werd gelanceerd in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief liet Wiebes weten dat hij wil kijken of de bestaande vrijstelling kan worden vervangen door een lager vrijstellingstarief of een betalingsregeling. Hierop zeiden ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland ‘verbijsterd’ te zijn over het plan om erfgenamen van familiebedrijven zwaarder te gaan belasten. Ook Register Belastingadviseurs pleitte voor behoud van de regeling. Zelfs Wiebes’ eigen VVD nam bij monde van Kamerlid Helma Nepperus afstand van de plannen van de staatssecretaris.

Bron: Accountancy Nieuws

Belastingvrije schenkingen stijgen naar vijf miljard

Dit jaar zal naar verwachting ongeveer 5 miljard euro belastingvrij geschonken worden. De schenkingen zijn bedoeld voor de aflossing van hypotheken of de aankoop van huizen. Dit meldt de Volkskrant.

Aantal schenkingen

Het aantal schenkingen was in april ongeveer 34.000. Met de huidige tempo wordt verwacht dat dit aantal eind 2014 ongeveer 90.000 zal zijn. De reden voor de stijging van het aantal schenkingen zijn de regelingen die het kabinet vorig jaar invoerde, namelijk de verhoging van de belastingvrijstelling op schenkingen.

Tot 31 december 2014 is het mogelijk om tot maximaal 100.000 euro belastingvrij te schenken. Dit bedrag moet wel gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek of de aankoop van een huis.

Praktijk

In de praktijk maken ouders veelvoudig gebruik van de regeling. De geschonken bedragen worden voornamelijk gebruikt voor de aflossing van hypotheken.

Bron: Elsevier Fiscaal

Schenken populair door de fiscaal gunstige regeling eigenwoningschenking

Tot en met 31 december 2014 kan de eigenwoningschenking van maximaal 100.000 euro nog belastingvrij nog worden gedaan. Maar nu al is de eigenwoningschenking een doorslaand succes. ‘We zien dat schenken nog nooit zó populair was’, zegt Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen.

Netwerk Notarissen deed voor de tweede keer een steekproef naar de eigenwoningschenking. Uit de recente steekproef blijkt onder meer dat het vooral ouders zijn die de eigenwoningschenking aan hun kinderen doen. Kinderen gebruiken de ontvangen eigenwoningschenking vooral om ermee af te lossen op de hypotheek. Er wordt gemiddeld 60.000 euro geschonken. 

Steekproef

Uit een steekproef onder tien van de bij Netwerk Notarissen aangesloten notariskantoren blijkt dat het vooral ouders zijn die de eigenwoningschening doen aan hun kinderen. Er mag maximaal 100.000 euro belastingvrij voor de eigen woning worden geschonken; dat doet 44% van de schenkers. Het gemiddelde bedrag dat wordt geschonken is ruim 60.000 euro. De schenking wordt door de ontvangers vooral gebruikt om af te lossen op de hypotheek (45%), een huis mee te kopen (19%) of het huis te verbouwen (14%). De eigenwoningschenking kan ook worden gebruikt om een eerdere lening die de ouder aan het kind deed voor het huis om te zetten in een schenking. Van deze mogelijkheid maakt 18% gebruik.

Schenkgedrag in de hand gewerkt

‘De eigen-woning-schenking is een succes. Vooral omdat deze veel toepassingen heeft’, aldus Lucienne van der Geld. In de praktijk wordt de belastingvrije schenking namelijk ook ingezet om het vermogen te verminderen in het kader van de AWBZ-zorgbijdrage. Maar ook ouders die bij een kind in huis gaan wonen doen de belastingvrije schenking als bijvoorbeeld het huis moet worden aangepast. ‘Het lijkt inmiddels of we schenkers moeten gaan afremmen. Schenken moet je alleen doen als je er voldoende geld voor hebt. Als ze later financieel krap komen te zitten, dan kunnen ze de schenking niet meer terugdraaien. We komen hiermee op het klassieke schenkersdilemma: moet je je al uitkleden voordat je naar bed gaat?’ Schenkers die nog gebruik willen maken van de fiscaal gunstige regeling hebben nog ruim zeven maanden de tijd. ‘Er wordt gefluisterd dat de regeling misschien wel verlengd gaat worden. Als dit al zo is, dan wordt dat pas eind 2014 bekend.’

Niet alleen maar voordelen

De eigenwoningschenking wordt vooral gebruikt om af te lossen op de hypotheek. Dit klinkt leuk maar betekent wel dat je minder hypotheekrenteaftrek hebt. En als je een volgend huis koopt, is je ‘eigenwoningreserve’ door die schenking groter geworden en daarmee krijg je ook een lagere eigenwoninglening wat minder aftrek betekent. ‘Hier geldt echter dat het nadeel ook een voordeel heeft. Door te schenken verlagen de ouders hun box-3-vermogen en betalen ze minder inkomstenbelasting. Bovendien wordt als ze doodgaan over het kleinere vermogen door de kinderen minder erfbelasting betaalt.’

Uit de steekproef blijkt dat 20% van de schenkende ouders niet aan alle kinderen hetzelfde bedrag schenkt. Dit kan later voor problemen bij de erfenis zorgen, weet Van der Geld. ‘Er wordt wel eens ‘scheef’ geschonken omdat het ene kind het geld harder nodig heeft dan het andere kind of omdat niet alle kinderen een eigen woning hebben. Dit heeft wel consequenties voor de erfenis van de ouders. Want hoe hebben zij de schenking bedoeld: als een voorschot op de toekomstige erfenis of niet? Ouders kunnen bij de schenking vastleggen dat de schenking met de erfenis moet worden verrekend. Hiermee wordt de ongelijke behandeling van de kinderen weer recht getrokken.’

Bron: Accountancy Nieuws

Ondernemers verbijsterd over plan van zwaarder belasten familiebedrijven

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland zeggen ‘verbijsterd’ te zijn over het plan van staatssecretaris Wiebes van Financiën om erfgenamen van familiebedrijven zwaarder te gaan belasten. Wiebes wil kijken of de bestaande vrijstelling kan worden vervangen door een lager vrijstellingstarief of een betalingsregeling.

Eerder deze week deelde Wiebes in een brief aan de Tweede Kamer mee dat hij, ondanks het feit dat de Hoge Raad in vijf arresten die zij op 22 november 2013 gewezen heeft in de proefprocedures over de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 niet tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van een ongerechtvaardigd onderscheid, van plan is om te kijken of volstaan kan worden met een lager vrijstellingspercentage of met een betalingsregeling. Dit wil hij mede omdat uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat in het geval er geen sprake zou zijn geweest van een vrijstelling, in 70% van de gevallen de te betalen erfbelasting uit de nalatenschap betaald had kunnen worden.

De ondernemers in ons land zijn op zijn zachts gezegd ‘not amused’ over deze, wat zij noemen ‘proefballon’ van Wiebes. ‘Dit is een regelrechte bedreiging voor de continuïteit van deze bedrijven – de ruggengraat van de economie – en hun vele medewerkers’, zeggen de ondernemingsorganisaties in reactie hierop. De vrijstelling is essentieel voor de continuïteit van familiebedrijven’, stellen de ondernemers. ‘Een belastingschuld bij overgang van het bedrijf naar een nieuwe generatie zou familiebedrijven op een ernstig concurrentienadeel zetten. Ook zou het onttrekken van vermogen aan de onderneming voor het betalen van deze belasting direct ten koste gaan van hun groeimogelijkheden. Er kan immers minder worden geïnvesteerd in bedrijfsactiviteiten, innovatie en werkgelegenheid. Verder beperkt het de mogelijkheden voor een bedrijf om financiering aan te trekken.’ 

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland wijzen er op dat de belastingschuld bij vererving van een familieonderneming in Nederland, ondanks de vrijstelling, al één van de hoogste in Europa is. ‘Het kabinet spreekt met twee monden’, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘Het kabinet stelt dat familiebedrijven de ruggengraat van de Nederlandse economie zijn. Tegelijkertijd wil het kabinet de lasten van juist deze bedrijven verhogen. Dat is niet te rijmen.’

Bron: Accountancy Nieuws

Schenken op papier?

Theo de Bruijn (67) schenkt op papier aan zijn twee zonen om erfbelasting te voorkomen en de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden.

“Mijn vrouw en ik hebben het goed. We wonen in een mooi huis en hebben gelukkig geen schulden. Daar-voor heb ik altijd hard gewerkt en mijn zaken netjes geregeld. Ook mijn nalatenschap. Om te voorkomen dat degene die straks achterblijft veel erfbelasting of een hoge eigen bijdrage voor het verzorgingshuis moet betalen, schenk ik nu al op papier aan onze zonen. Zo gaat het vermogen alvast naar hen toe. De Belastingdienst ziet dit als een schuld aan onze zonen en daarom betaal ik ze enkele honderden euro’s per jaar aan rente.”

Zijn ze blij met deze schenking?

“Ik vind het heel fijn dat we deze zaken in goed ver¬trouwen af kunnen spreken. Maar voor de jongste hoefde het in eerste instantie niet zo hoor. Ik heb gelukkig uit kunnen leggen dat het vooral later, als wij er niet meer zijn, veel belastingvoordeel op kan leveren.”

Welk voordeel levert dit op?

“Dat weet ik niet precies, omdat het er ook van af hangt hoe lang we allebei nog gezond blijven. Maar het gaat om zowel beperking van de erfbelasting als om een lagere bijdrage voor het verzorgingshuis, dus dat kan al snel oplopen. De notariskosten voor de schenkingsakte haal ik er wel uit.”

Belangrijk om te weten

Als u de schenking nog niet wilt of kunt uitbetalen, is schenken op papier soms een mooie mogelijkheid. Let er dan wel op dat de kinderen de schenkbelasting direct moeten betalen. Ook moet u de schenking vastleggen in een notariële akte en jaarlijks daadwerkelijk 6% rente betalen. Dat zijn belangrijke spelregels. Door deze schenking krijgt de schenker een schuld en dat vermindert zijn vermogen. Dat kan uiteindelijk schelen in de eigen bijdrage voor de AWBZ. Maar… als heel veel mensen dit doen, is het voorstelbaar dat de regering de regeling hierop aan zal passen. Voor meer informatie en goed advies over schenken in 2014 kunt u de Schenkwijzer doen, de eerste stap naar goed schenkadvies.

Bron: Geld en Recht

Vrijstelling ondernemingsvermogen voor vastgoedportefeuille

Als u in Nederland iets erft of geschonken krijgt, moet u erf- of schenkbelasting betalen. Het tarief loopt voor kinderen op tot 20%, voor kleinkinderen tot 36% en voor overige verkrijgers tot 40%. Wel gelden er vrijstellingen: voor kinderen in 2014 € 19.868 en voor anderen in de meeste gevallen €2.092. Een speciale vrijstelling geldt voor ondernemingsvermogen. De reden voor deze vrijstelling is dat het bij de overgang van ondernemingen lastig kan zijn de belasting te betalen, omdat het vermogen vastzit. Deze vrijstelling bedraagt 100% voor de eerste € 1.045.611 en voor het meerdere 83%. Een kind dat een effectenportefeuille van € 1.045.611 erft, moet € 193.426 aan erfbelasting betalen, terwijl een kind die een onderneming erft met dezelfde waarde niets betaalt. Dit wringt! Enige tijd geleden had Rechtbank Breda geoordeeld dat het onderscheid tussen gewoon vermogen en ondernemingsvermogen in strijd is met het Europeesrechtelijke gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad heeft eind 2013 dit oordeel vernietigd.

In de praktijk is het niet altijd duidelijk wanneer sprake is van ondernemingsvermogen. Stel dat iemand 20 vakantiehuisjes bezit en deze steeds tijdelijk verhuurt aan gescheiden mensen, Polen en vakantiegangers. Als hij deze huisjes schenkt aan zijn zoon, kan dan een beroep worden gedaan op de vrijstelling voor ondernemingsvermogen? Niet doorslaggevend is hoe deze activiteit in de aangifte inkomstenbelasting is aangegeven: onderneming, bijverdienste of box 3. Stel iemand heeft 100 verhuurde garageboxen. Met beheer, onderhoud, administratie en incasso is behoorlijk veel tijd gemoeid. Onderneming of niet? De Belastingdienst is niet geneigd dergelijke activiteiten als ondernemen aan te merken. Het financiële belang kan groot zijn. Vandaar dat sommige belastingbetalers de gang naar de belastingrechter hebben gemaakt. In dit soort kwesties was het altijd de fiscus die aan het langste eind trok, maar in december 2013 was er een overwinning voor de belastingbetaler bij gerechtshof Den Haag.

Het ging om een actief beheerde vastgoedportefeuille met een waarde van enkele miljoenen euro’s ondergebracht in een bv. Eén van de directeuren was hier gemiddeld 50 uur per week druk mee. Tot verbazing van veel fiscalisten oordeelde de belastingrechter dat hier sprake was van ondernemingsvermogen. Hierdoor was aanzienlijk minder erfbelasting verschuldigd dan de fiscus stelde. Veel actieve vastgoedbeleggers denken nu dat ook zij hun vermogen met toepassing van de royale ondernemingsvrijstelling kunnen schenken of laten vererven. De Belastingdienst zal vermoedelijk tegen de uitspraak in beroep gaan.

Bron: Actuele artikelen

Ontslag op staande voet na drugsbezit op werkvloer houdt geen stand

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) komt erfgenamen tegemoet die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in een wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd.

Mensen kunnen in de problemen komen als de nalatenschap niet beneficiair, maar zuiver is aanvaard: de erfgenaam verkrijgt alle goederen en schulden uit de erfenis. Als in zo’n situatie de erfgenaam met een onbekende schuld te maken krijgt die niet meer uit de erfenis kan worden betaald dan moet hij deze met eigen geld betalen. Dit kan tot onbillijke situaties leiden. De staatssecretaris vindt het redelijk dat in dergelijke – uitzonderlijke – omstandigheden de erfgenaam wordt beschermd tegen onverwachte schulden als hem niets valt aan te rekenen. Een schuld ontstaan door een onverkoopbaar huis valt dus niet onder de nieuwe regeling, omdat hypotheekschulden bekend (behoren te) zijn bij erfgenamen.

Download:

Wetsvoorstel_bescherming_erfgenamen (PDF)

Wetsvoorstel_bescherming_erfgenamen_memorie_van_toelichting (PDF)

 

Bron: Elsevier Fiscaal