Schenken en erven

Regeling voor onverwachte schuld uit een erfenis

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) komt erfgenamen tegemoet die te maken krijgen met een onverwachte schuld uit een erfenis, waarvoor zij met eigen geld aansprakelijk worden. Voorwaarde is wel dat de erfgenamen niets te verwijten valt: zij kenden de schuld niet en konden er ook niet van op de hoogte zijn. Dit staat in een wetsvoorstel dat voor advies naar verschillende instanties is gestuurd, zoals de Raad voor de rechtspraak. De bewindsman heeft de maatregel eerder per brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.

Volgens het huidige recht kan door beneficiair te aanvaarden de erfgenaam voorkomen dat hij met zijn privévermogen aansprakelijk wordt voor schulden van de erflater. Hij verkrijgt namelijk alleen de goederen van de erfenis die zijn overgebleven na aftrek van de schulden. Je hoeft dus als erfgenaam nooit meer te betalen dan het vermogen dat jou is nagelaten. 

Toch kunnen mensen in de problemen komen. Het gaat om de situatie dat de nalatenschap niet beneficiair, maar zuiver is aanvaard: de erfgenaam verkrijgt alle goederen en schulden uit de erfenis. Als in zo’n situatie de erfgenaam met een onbekende schuld te maken krijgt die niet meer uit de erfenis kan worden betaald dan moet hij deze met eigen geld betalen. Dit kan tot onbillijke situaties leiden. De staatssecretaris vindt het redelijk dat in dergelijke – uitzonderlijke – omstandigheden de erfgenaam wordt beschermd tegen onverwachte schulden als hem niets valt aan te rekenen. Bijvoorbeeld een te laat gevorderde eigen bijdrage AWBZ. Een schuld ontstaan door een onverkoopbaar huis valt dus niet onder de nieuwe regeling, omdat hypotheekschulden bekend (behoren te) zijn bij erfgenamen.

Erfgenamen kunnen straks naar de kantonrechter stappen om – geheel of gedeeltelijke – ontheffing te vragen. Verleent de kantonrechter de erfgenaam volledige ontheffing, dan hoeft de erfgenaam de onverwachte schuld alleen te voldoen voor zover hij nog over geёrfd vermogen beschikt. Bij een gedeeltelijke ontheffing bepaalt de kantonrechter wat de erfgenaam nog wel met eigen vermogen moet betalen. 

Om de kennis bij erfgenamen te vergroten, is de informatie uitgebreid over het verkrijgen van een erfenis. Zo zijn meer gegevens beschikbaar over de gevolgen van zuivere aanvaarding en negatieve nalatenschappen.  

Bron: Ministerie van Justitie

Algemene vrijstelling voor schenkingsbelasting Vut- en vroegpensioenfondsen

De Pensioenfederatie laat weten een akkoord te hebben bereikt met het ministerie van Financiën en de Belastingdienst over een algemene vrijstelling van schenkingsbelasting voor liquiderende Vut- en vroegpensioenfondsen.

Pensioenfederatie: ‘Met de Belastingdienst is afgesproken dat batige saldi van liquiderende Vut- en/of pre-pensioenfondsen overgedragen kunnen worden aan gelieerde pensioenfondsen zonder dat er schenkingsbelasting verschuldigd is. In het verleden moesten de fondsen een individueel verzoek doen en bovendien aantonen dat het ongeveer om hetzelfde deelnemersbestand ging. Deze beide eisen zijn nu vervallen.’

De Belastingdienst geeft in haar brief aan dat er geen individuele verzoeken meer gedaan hoeven te worden en dat de deelnemersbestanden mogen afwijken om voor deze vrijstelling in aanmerking te komen.

Bron: Accountancy Nieuws

Fiscus krijgt van stichting claim van 80 miljoen euro inzake schenkbelasting

Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) heeft namens honderden deelnemers een claim van meer dan 80 miljoen euro bij de Belastingdienst neergelegd. Deze claim is het resultaat van de uitspraak van de Hoge Raad over het gelijkheidsbeginsel tussen erfbelasting op privé- en ondernemersvermogen. De deurwaarder heeft vandaag de claim betekend inclusief ruim 12.000 pagina’s onderbouwing.

SMCO: ‘De uitspraak van de rechtbank in Breda van 13 juli 2012 was glashelder: het grote onderscheid tussen de vrijstelling van erfbelasting op privé- en ondernemersvermogen is onaanvaardbaar. Door de Raad van State is bij een eerdere totstandkoming van de vrijstelling voor ondernemers al opgemerkt dat een verdere verruiming van een vrijstelling voor ondernemers strijdig zou zijn met het gelijkheidsbeginsel. En in oktober 2013 heeft de advocaat-generaal eveneens de uitspraak gedaan dat dit onderscheid in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De Hoge Raad heeft in november 2013 geconcludeerd dat het gelijkheidsbeginsel echter niet is aangetast.’

SMCO is het met die uitspraak zeer oneens en zegt zich gesterkt te voelen door emeritus hoogleraar fiscale economie prof. dr. Leo Stevens. In een artikel in het Financieele Dagblad van 23 november 2013 zegt hij te begrijpen ‘dat de Hoge Raad uit politiek vaarwater wil blijven, maar hij vindt dat het gelijkheidsbeginsel wel is geschonden’. ‘Daarnaast is er de wetgeving naar het oordeel van SMCO willekeurig tot stand gekomen en dat is niet toegestaan aldus het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Belastingwetgeving dient van goede kwaliteit te zijn om tot rechtmatige inning over te gaan. Wanneer verhogingen willekeurig tot stand zijn gekomen dan is daar natuurlijk allerminst sprake van,’ aldus de stichting.

De collectieve actie is voor alle privé-personen die vanaf 2005 tot vandaag een erfenis of schenking hebben ontvangen, en daar successierecht/erfbelasting of schenkbelasting over hebben betaald. De claim heeft tot doel om de te veel betaalde belasting van de Belastingdienst terug te vorderen.

Bron: Accountancy Nieuws

Schenkers maken massaal gebruik van ruime vrijstelling

De tijdelijke regeling die het tot 1 januari 2015 mogelijk maakt 100.000 euro belastingvrij te schenken is populair.  Netwerk Notarissen verspelt dat de regeling de Schatkist meer gaat kosten dan verwacht.

Tot 1 januari mogen mogen vermogenden aan iedereen, dus niet alleen aan de eigen kinderen, een belastingvrije schenking doen van 100.000 euro zijn. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor het bouwen of verbouwen van een huis of voor het aflossen van een hypotheek. Staatssecretaris Weekers verwachtte dat zo’n 10.000 mensen gebruikmaken zouden maken van de regeling. Maar Netwerk notarissen gaan uit van bijna 90.000 schenkingen.

Bij de vijftig notariskantoren die meededen aan de enquête hebben zich de laatste twee maanden al bijna duizend mensen gemeld. Als die trend doorzet bij alle 955 notariskantoren in het land, doen 88.500 mensen een belastingvrije schenking. Daarmee is deze schatting nog conservatief, want voor het doen van deze eenmalige schenking is een gang naar de notaris niet eens nodig. De groep die gebruik maakt van de vrijstelling zonder notaris, komt daar dus nog eens bij.

 

Bron: Geld en Recht

Nieuw betalingsuitstel voor ervende broers en zussen

Per 1 januari 2014 is er een nieuwe uitstelregeling voor erfbelasting in situaties dat twee of meer zussen of broers met elkaar in de voormalige ouderlijke woning wonen en bij overlijden van een van hen de verkrijging van de andere zussen of broers grotendeels bestaat uit die woning.

Dat staat in de gewijzigde Leidraad Invordering 2008. Deze wijziging is geregeld in een besluit van de staatssecretaris van Financiën (18 december 2013 nr. BLKB2013/2292M, Stcrt. 2013, 36676).

De uitstelfaciliteit regelt dat onder voorwaarden de erfgenamen op verzoek betalingsuitstel kunnen krijgen voor vijf jaar. De uitstel is rentedragend en er moet zekerheid worden gesteld.

Bron: Pleinplus

Collectieve uitspraak op bezwaar aanslagen erf- en schenkbelasting

De collectieve uitspraak op bezwaar tegen een aantal aanslagen erf- en schenkbelasting is recent gepubliceerd. Daarbij was de inzet of de vrijstelling van erf- en schenkbelasting voor ondernemingsvermogen ook moet gelden voor ander vermogen.

Tegen de uitspraak kan geen beroep worden ingesteld. Indien u toch beroep in wilt stellen, kunt u bij uw inspecteur binnen een redelijke termijn een verzoek indienen om deze uitspraak te vervangen door een individuele uitspraak. De individuele uitspraak zal overigens gelijkluidend zijn aan deze collectieve uitspraak. Tegen de individuele uitspraak kunt u binnen 6 weken na dagtekening beroep instellen bij de rechtbank. Dit beroep kan alleen de hieronder omschreven vraag betreffen. 

Uitspraak van Landelijk directeur Belastingdienst/Particulieren, dienstverlening en bezwaar D.B. van der Werff:

In zijn besluit van 23 oktober 2012, nr. BLKB2012/1665M heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om de bezwaarschriften tegen aanslagen erf- en schenkbelasting waarbij voor niet-ondernemingsvermogen geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit wordt verleend aan te wijzen als massaal bezwaar.

De volgende bezwaarschriften zijn aangewezen als massaal bezwaar:

  • De bezwaarschriften waarop op 23 oktober 2012 nog geen uitspraak is gedaan;
  • De bezwaarschriften die zijn ingediend tot en met de dag voorafgaande aan de dagtekening van deze collectieve uitspraak.

Bovenvermelde bezwaarschriften hebben betrekking op de vraag of de toepassing van het gelijkheidsbeginsel als bedoeld in artikel 26 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) of artikel 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) met zich brengt dat de (voorwaardelijke) onbelaste geconserveerde waarde van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (van 75%) (tekst jaar 2007 tot en met 2009) dan wel de (voorwaardelijke) vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet 1956 (van tenminste 83%) (tekst jaar 2010 en volgende) ook op ander vermogen dan ondernemingsvermogen van toepassing is.

Er is een aantal bezwaarschriften geselecteerd met het oog op beantwoording van bovenstaande vraag door de administratieve rechter in belastingzaken.

In dit kader heeft de Hoge Raad  op vrijdag 22 november 2013 uitspraak gedaan in vijf geselecteerde proefprocedures:

Deze uitspraken zijn gepubliceerd op www.rechtspraak.nl.

De Hoge Raad heeft in verband met de rechtsvraag in alle procedures geoordeeld dat de vrijstelling van ondernemingsvermogen voor de erf- en schenkbelasting niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. De wetgever heeft volgens de Hoge Raad geen ongerechtvaardigd onderscheid gemaakt tussen het belasten van ondernemingsvermogen en het belasten van ander vermogen. Met deze beslissing heeft de Hoge Raad de inspecteur derhalve in het gelijk gesteld.

Gelet op dit oordeel doe ik bij deze voor alle als massaal bezwaar aangewezen bezwaarschriften collectief uitspraak op bezwaar.

Ik wijs de bezwaarschriften af en handhaaf de opgelegde aanslagen.

De inspecteur

Bron: Elsevier Fiscaal

Staatssecretaris Weekers tevreden met uitspraak erf- en schenkbelasting Hoge Raad

De Hoge Raad heeft vandaag in proefprocedures beslist dat de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Door deze beslissing van de Hoge Raad blijven alle aanslagen die onder de massaal bezwaar regeling vallen gewoon in stand. De regeling geldt voor alle aanslagen erf- en schenkbelasting die op 23 oktober 2012 nog niet onherroepelijk vast stonden en alle sindsdien opgelegde aanslagen.

Staatssecretaris Weekers: “Dit is goed nieuws voor de continuïteit van ondernemingen. Door de snelheid waarmee rechtbanken en Hoge Raad deze procedures hebben behandeld, heeft een grote groep belastingplichtigen eerder duidelijkheid”.

De proefprocedures werden gevoerd in het kader van de ‘massaal bezwaar regeling’ die vorig jaar met instemming van de Tweede Kamer door staatssecretaris van Financiën Frans Weekers, voor het eerst is toegepast. Ze waren een gevolg van een uitspraak van Rechtbank Breda. Die besliste op 13 juli 2012 dat de bedrijfsopvolgingsregeling discriminerend was ten opzichte van erfgenamen en begiftigden die ander vermogen dan ondernemingsvermogen erfden of geschonken kregen. Door de beslissing van de Hoge Raad staat nu vast dat de regeling niet discriminerend is.

Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling is ondernemingsvermogen voor een groot deel vrijgesteld van erf- en schenkbelasting bij verervingen en schenkingen. Wel moeten de verkrijgers de onderneming gedurende vijf jaar voortzetten. De regeling is bedoeld om de continuïteit van ondernemingen te waarborgen.

Voor alle lopende bezwaren zal één collectieve uitspraak op bezwaar worden gedaan. Deze uitspraak wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de Belastingdienst.

Bron: Ministerie van Financiën

Uitspraak Hoge Raad over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting

Uitspraak Hoge Raad over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting

22-11-2013

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting. Daarbij was de inzet of de vrijstelling van erf- en schenkbelasting voor ondernemingsvermogen ook moet gelden voor ander vermogen.

Meer informatie

De Hoge Raad heeft vandaag in proefprocedures beslist dat de bedrijfsopvolgingsregeling voor de erf- en schenkbelasting niet in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Door deze beslissing van de Hoge Raad blijven alle aanslagen die onder de massaal bezwaar regeling vallen gewoon in stand. De regeling geldt voor alle aanslagen erf- en schenkbelasting die op 23 oktober 2012 nog niet onherroepelijk vast stonden en alle sindsdien opgelegde aanslagen.

Staatssecretaris Weekers: “Dit is goed nieuws voor de continuïteit van ondernemingen. Door de snelheid waarmee rechtbanken en Hoge Raad deze procedures hebben behandeld, heeft een grote groep belastingplichtigen eerder duidelijkheid”.

De proefprocedures werden gevoerd in het kader van de ‘massaal bezwaar regeling’ die vorig jaar met instemming van de Tweede Kamer door staatssecretaris van Financiën Frans Weekers, voor het eerst is toegepast. Ze waren een gevolg van een uitspraak van Rechtbank Breda. Die besliste op 13 juli 2012 dat de bedrijfsopvolgingsregeling discriminerend was ten opzichte van erfgenamen en begiftigden die ander vermogen dan ondernemingsvermogen erfden of geschonken kregen. Door de beslissing van de Hoge Raad staat nu vast dat de regeling niet discriminerend is.

Op grond van de bedrijfsopvolgingsregeling is ondernemingsvermogen voor een groot deel vrijgesteld van erf- en schenkbelasting bij verervingen en schenkingen. Wel moeten de verkrijgers de onderneming gedurende vijf jaar voortzetten. De regeling is bedoeld om de continuïteit van ondernemingen te waarborgen.

Voor alle lopende bezwaren zal één collectieve uitspraak op bezwaar worden gedaan. Deze uitspraak wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

Schenken in 2013 of in 2014?

Eén van de fiscale maatregelen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt, is de verhoging van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling naar € 100.000. Deze tijdelijke maatregel is door een Besluit van het Ministerie van Financiën al op 1 oktober jl. van kracht geworden. Deze goedkeuring eindigt op 31 december 2013. Als het Belastingplan 2014 ongewijzigd wordt aangenomen, dan kan ook nog in het kalenderjaar 2014 gebruik gemaakt worden van deze vrijstelling als daar nog niet eerder gebruik van is gemaakt.  

Een belangrijke voorwaarde die aan deze schenkingsvrijstelling is gesteld, is dat deze gebruikt wordt voor de eigen woning. Naast het schenken van een eigen woning wordt daaronder begrepen het schenken van een bedrag waarmee de ontvanger:

  • een eigen woning koopt;
  • kosten voor verbetering of onderhoud van de eigen woning voldoet;
  • het recht van erfpacht, opstal of beklemming afkoopt;
  • een eigenwoningschuld (deels) aflost;
  • een restschuld op een verkochte eigen woning voldoet.

Let op!
Omdat de verhoging slechts tijdelijk is, bestaat de verleiding daar in de fiscale planning optimaal gebruik van te maken. Voordat geschonken wordt, moet echter heel goed bekeken worden of het geld wel gemist kan worden. Het is immers verstandig een bepaalde buffer aan te houden en voorkomen moet worden dat de schenker te zijner tijd in geldnood komt.

Wanneer komt de schenking tot stand?

De overeenkomst van schenking moet bepalen dat de schenking formeel pas tot stand komt op het moment dat de ontvanger het geld voor de eigen woning besteedt. Is het de bedoeling dat de schenking in 2013 plaatsvindt, dan moet de besteding dus uiterlijk op 31 december 2013 hebben plaatsgevonden. Slechts als er sprake is van verbetering of onderhoud van de eigen woning komt de schenking direct tot stand en moet de overeenkomst van schenking bepalen dat de schenking vervalt voor zover het geld niet binnen een bepaalde periode (het lopende kalenderjaar plus twee jaar) is besteed aan de eigen woning.

Er bestaat overigens slechts recht op de schenkingsvrijstelling als daarop bij de aangifte een beroep wordt gedaan.

Schenken in 2013 of in 2014?

Een voordeel van een schenking in 2013 kan zijn dat het geschonken bedrag op 1 januari 2014, de peildatum voor de vermogensrendementsheffing in box 3, niet meer op de bankrekening staat. Dat kan leiden tot een belastingbesparing van maximaal € 1.200.

Een ander argument om al in 2013 te schenken kan zijn om gebruik te kunnen maken van het Besluit, terwijl het formeel de vraag is of het wetsvoorstel Belastingplan 2014 waarin de vrijstelling voor 2014 is neergelegd, ongewijzigd door het parlement wordt aangenomen. Ook bestaat de mogelijkheid dat een ministeriële regeling vanaf 2014 strakkere eisen stelt.

Soms kan het slim zijn te wachten tot 2014. Bijvoorbeeld als de schenking bedoeld is om (een deel van) de hypotheek af te lossen en boeterente bij vervroegde aflossing verschuldigd is. Veel banken hebben al aangegeven deze boeterente niet te berekenen voor zover de woning onder water staat, dat wil zeggen voor zover de hypotheek hoger is dan de WOZ-waarde. Omdat deze WOZ-waarde in januari 2014 opnieuw wordt vastgesteld en deze gelet op de dalende huizenprijzen waarschijnlijk lager zal zijn, zal het bedrag dat boetevrij kan worden afgelost waarschijnlijk toenemen.

Schenken in meerdere termijnen

Het schenken in meerdere termijnen kan een oplossing zijn in gevallen waarbij de ontvanger bijvoorbeeld boeterente wil voorkomen wanneer de gehele schenking direct wordt gebruikt voor het aflossen van de eigenwoningschuld. Het schenken in twee termijnen (deels in 2013, het restant in 2014) is mogelijk als de volgende route wordt bewandeld:

  • In 2013 wordt een schenking gedaan waarbij gebruik gemaakt wordt van de extra verhoogde schenkingsvrijstelling van maximaal € 51.407 voor schenkingen van ouders naar kinderen in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar voor de eigen woning;
  • In 2014 wordt een bedrag van maximaal (€ 100.000 minus € 51.407 =) € 48.593 geschonken voor de eigen woning.

Let op!
Deze spreiding van de schenking over twee belastingjaren is uitsluitend mogelijk als het kind in 2013 18 jaar of ouder is en de leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt.

Bron: Pleinplus

Zo schenkt u zoveel mogelijk belastingvrij

U leest hier hoe u zo veel mogelijk belastingvrij kunt schenken.

Belastingvrij schenken
Over schenkingen betaalt u schenkbelasting, maar elk jaar is er een vrijgesteld bedrag. Kinderen hebben in 2013 een vrijstelling van € 5.141; voor anderen is dat € 2.057. Bovendien mag u onder bepaalde voorwaarden, sinds 1 oktober eenmalige belastingvrij €100.000 schenken. Als u meer wilt schenken dan het vrijgestelde bedrag kunt u eind december schenken en nog eens begin januari. 

Tip 
U hoeft een vrijgestelde schenking niet vast te leggen, maar het is wel verstandig om bij de bankoverboeking ‘Schenking 2013’ of iets dergelijks te vermelden.

Tip 
Wacht niet tot na kerst met geld overmaken, anders loopt u het risico dat de overboeking formeel na 1 januari wordt geboekt.

Met giften aan goede doelen kunt u misschien beter wachten
Giften aan goede doelen, mits deze voorkomen op de lijst van ANBI’s op de site van de Belastingdienst, zijn aftrekbaar. Bij giften aan culturele instellingen tot € 5.000 mag u zelfs 125 procent van het gegeven bedrag aftrekken van uw inkomen. Een gift van € 2.000 levert dan aan belastingaftrek € 2.500 op.

Drempel: er is voor giften een drempel van 1% van uw verzamelinkomen (het totaal van Box 1, 2 en 3) met een minimum van € 60. Alleen het bedrag waarmee giften boven deze drempel uitstijgen, mag u aftrekken. Voor periodieke giften gedurende minimaal 5 jaar is er geen drempel, mits deze giften zijn vastgelegd. U moet deze periodieke giften dit jaar nog laten vastleggen bij de notaris, maar vanaf 2014 mag u ook zelf een schenkingsovereenkomst opstellen. 

Tip
Als u niet boven de drempel uitkomt, kijk dan of dit wel het geval is als u de geplande giften over meerdere jaren in één jaar concentreert. Geef bijvoorbeeld in plaats van 5 jaar lang € 100 dit jaar eenmalig € 500.

Tip
Vanaf volgend jaar hoeft u niet meer naar een notaris om periodieke giften te laten vastleggen. Wilt u dit jaar nog schenken? Veel goede doelen regelen een (gratis) notaris voor periodieke giften boven een bepaald bedrag. Informeer daarnaar bij het betreffende goede doel.

Bron: Geld en Recht