Vervoer

Wiebes niet van plan oldtimerregeling aan te passen

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat hij niet van plan is om de huidige oldtimerregeling aan te passen. Volgens hem is de fiscaliteit minder geschikt voor het voeren van het beleid ter stimulering van behoud van ‘rijdende’ monumenten.

Wiebes: ‘De huidige oldtimerregeling is het resultaat van het akkoord met de oldtimerbranche, dat door de vertegenwoordigers van de oldtimerbranche werd gesteund. Terwijl het regeerakkoord voorzag in een volledige afschaffing van de oldtimervrijstelling in de motorrijtuigenbelasting is er uiteindelijk gekozen voor deze variant. Nadat uw Kamer akkoord is gegaan met dit alternatief voor de afschaffing vrijstelling MRB voor oldtimers, is de oldtimermaatregel zoals die nu geldt uitgewerkt in het Belastingplan 2014.’

De staatssecretaris wijst nog wel op de bestaande overgangsregeling die geldt voor personen- en bestelauto’s rijdend op benzine, motorfietsen, bussen en vrachtauto’s die op 1 januari 2014 ouder zijn dan 26 jaar maar nog geen 40 jaar zijn (datum eerste toelating vanaf 1973 tot en met 1987). Voertuigen die in aanmerking komen voor de overgangsregeling en tevens aan de overige voorwaarden van de overgangsregeling voldoen, betalen slechts een kwart tarief in de motorrijtuigenbelasting met een maximum van 120 euro per jaar ( 30 euro per kwartaal).

Bron: Accountancy Nieuws

Steun fiscus aan fiets van de zaak sneuvelt

De fiets van de zaak dreigt ten onder te gaan. Terwijl de overheid beklemtoont het fietsverkeer te willen stimuleren, maakt staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) met een nieuwe belastingmaatregel een einde aan de beschermde status van de bedrijfsfiets.

Fiscale voordelen om het woon-werkverkeer per fiets te promoten worden aan banden gelegd, concluderen branchevereniging RAI, de Fietsersbond en milieuorganisaties uit de nieuwe werkkostenregeling van Wiebes.

Voorheen mochten bedrijven eens in de 3 jaar aan hun werknemers fietsen aanbieden voor het woon-werkverkeer waarvoor fiscale voordelen gelden. Die voordelen kunnen voor de werknemer oplopen tot 52 procent.

Werkgevers krijgen met de nieuwe regeling 1,2 procent van de loonsom te besteden aan vergoedingen voor het personeel. De fiets krijgt daarmee concurrentie van bedrijfsfeestjes en kerstpakketten.

Bron: Telegraaf

Door dga afgetrokken voorbelasting van aangeschafte auto terecht nageheven

In navolging van Rechtbank Den Haag heeft Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat een dga niet meer als ondernemer voor de omzetbelasting kan worden aangemerkt. De door de dga afgetrokken voorbelasting van een aangeschafte auto is terecht nageheven.

Belanghebbende is een dga en in loondienst bij zijn bv. De dga en de bv zijn opgenomen in een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. De dga koopt in december 2007 een auto en brengt de daarin begrepen btw in aftrek. De inspecteur is hier niet mee eens en legt op grond van het Van der Steen-arrest van 18 oktober 2007 een naheffingsaanslag op. In geschil is of deze aanslag terecht is opgelegd.

Hof Den Haag oordeelt in navolging van Rechtbank Den Haag dat de dga vanaf 18 oktober 2007 niet meer als ondernemer voor de omzetbelasting kan worden aangemerkt. Het algemene beginsel van rechtszekerheid noch enig ander nationaal of unierechtelijk beginsel heeft tot gevolg dat de dga ook nog deel uitmaakt van de fiscale eenheid. Het hoger beroep van de dga is ongegrond.

Bron: Accountancy Nieuws

Voorkomen dubbele bijtelling bij vervangende auto of vakantieauto

Als een werknemer een vervangende auto of een vakantieauto heeft, is het van belang om te voorkomen dat dubbel bijtelling betaald moet worden. Formeel is het zo dat als iemand twee auto’s ‘ter beschikking’ heeft, hij ook twee keer bijtelling moet betalen. Ook als de werknemer één auto helemaal niet gebruikt. Om te voorkomen dat de werknemer hiermee in de problemen komt bij een controle is het van belang om een ‘verklaring tijdelijk vervangend voertuig’ in te vullen.

Dit meldt Vereniging Auto van de Zaak (VAVDZ). ‘Dit formulier is tot stand gekomen uit een brancheafspraak die de Belastingdienst gemaakt heeft met de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Het is feitelijk geen nieuwe wet of regeling en daarmee ook geen verplichting. Het is wel een werkafspraak. Dit houdt in dat als u gebruik maart van de verklaring en hier ook naar handelt, u zeker weet dat u hier geen problemen mee krijgt bij een eventuele controle,’ aldus VAVDZ.

Bron: Accountancy Nieuws

SMS Parking moet parkeergegevens afstaan aan Belastingdienst

SMS Parking moet toch parkeergegevens van klanten afgeven aan de Belastingdienst. In hoger beroep gaf  het Gerechtshof van Den Bosch de fiscus gelijk. Lagere rechters vonnisten eerder nog in het voordeel van SMS parking, die stelde dat het overdragen van deze gegevens schending van de privacy zou betekenen. De fiscus is vooral geïnteresseerd in leaserijders die te weinig privékilometers opgeven om zo aan de fiscale bijtelling te ontkomen.

Bij SMS Parking betalen parkeerders via hun gsm. Bij dergelijke systemen moet de klant ook zijn kenteken intoetsen. Wanneer deze gegevens bij de Belastingdienst terechtkomen kan de Belastingdienst nagaan waar iemand heeft geparkeerd. Dat is met name interessant bij werknemers die hebben aangegeven hun auto niet privé te gebruiken en privé dus ook niet meer dan 500 km op jaarbasis te rijden. Een match tussen de gegevens van SMS parking en het bestand bij de Belastingdienst van leaserijders die hebben aangeven hun leaseauto niet privé te gebruiken zal dus in veel gevallen aanleiding kunnen geven tot een forse naheffing. SMS parking is niet happig om deze gegevens af te staan en hoefde dat ook niet van lagere rechters. Nu moeten zij dat echter wel. Het betrof in deze zaak de gegevens over 2012. Het bedrijf wilde die niet afgeven en de rechtbank in Den Bosch besloot eerder ook dat dit niet hoefde. Het hof bepaalde dinsdag echter anders.

Bron: Accountancy Nieuws

Fietsen met fiscaal voordeel

Ik fiets iedere dag naar mijn werk. Heb ik ook recht op een kilometervergoeding?

Meestal wel. Het hangt onder meer af van de afspraken met uw werkgever of een eventuele CAO.

In de praktijk zijn deze afspraken vaak gebaseerd op de fiscale mogelijkheden. Op grond daarvan mag de werkgever 19 cent per gefietste kilometer belastingvrij vergoeden. Ook regenpakken, sloten, onderhoudsbeurten en met de fiets samenhangende zaken mag de werkgever cadeau geven of vergoeden op basis van declaraties. Eens in de 3 jaar mag een werknemer daarvoor volgens de Fietsersbond maximaal €250 ontvangen, waarbij het aannemelijk moet zijn dat dit bedrag ook echt aan fietszaken besteed wordt (bonnetjes bewaren).

Bovendien zijn er mogelijk belastingvoordelen bij de aanschaf van een fiets.

Bron: Geld en Recht

Auto van de Zaak: bijtellingsysteem op de schop?

De wetgeving rond het huidige bijtellingsysteem wordt anders. Staatssecretaris Wiebes van Financiën kondigde al eerder aan dat kort na Prinsjesdag de zogenaamde autobrief 2.0 zal worden verzonden. Welke gevolgen heeft dit?

Wiebes plant om in het laatste kwartaal van 2014 met een wetsvoorstel te komen dat per 1 januari 2016 in zou moeten gaan. Voor 1 juli 2015 moet de Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel.

Autobrief 2 
De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) is met het ministerie in gesprek over de tweede Autobrief, waarin  het kabinet zijn visie geeft over de autobelastingen voor de periode 2016 tot en met 2019. De leasevereniging pleit voor betalen naar gebruik, omdat dit tot een bewuster reisgedrag leidt en dus tot lagere mobiliteitskosten. Er is nog niet genoeg politieke steun om betalen voor gebruik in de Autobrief 2 op te nemen.

Wat de VNA daarom voorstelt, is de grote sprongen tussen de verschillende categorieën te verkleinen. Een auto die één gram CO2 per kilometer teveel uitstoot om binnen de 14%-categorie te vallen, is nu niet erg gewild omdat die dan direct binnen de 20%-categorie valt. Wanneer die stap kleiner is, zijn leaserijders eerder bereid om iets meer te betalen voor hun leaseauto.

Bron: PenO Actueel

Privégebruik zakelijke deelauto wordt niet fiscaal belast

Met het oog op de toenemende inzet van deelauto’s is de VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) een brancheregeling met de Belastingdienst overeengekomen over het privégebruik van deelauto’s.

Werknemers kunnen nu dus beschikken over een auto wanneer dat nodig is waarbij het privégebruik rechtstreeks met de medewerker wordt afgerekend via de credit card. Want met de nieuwe afspraken is het toegestaan om een auto voor een dag of in het weekend van de werkgever te huren, zonder dat er sprake is van fiscale bijtelling.

Lees ook:

Bron: Accountancy Nieuws

Naheffing vanwege ondeugdelijke rittenadministratie terecht

De belastinginspecteur heeft terecht het autokostenforfait toegepast bij het opleggen van de naheffingsaanslagen nu de door eiser overgelegde rittenadministraties onbetrouwbaar zijn. Dat heeft rechtbank Noord-Holland onlangs geoordeeld.

Een man is in loondienst werkzaam. Zijn werkgever stelt hem in 2010 en 2011 een auto ter beschikking. Er heeft geen bijtelling op het loon van de werknemer plaatsgevonden omdat hij in privé geen gebruik zou maken van de auto. De inspecteur legt naheffingsaanslagen op waarbij hij het autokostenforfait toepast. In geschil zijn deze naheffingsaanslagen.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur terecht het autokostenforfait heeft toegepast bij de bepaling van het loon van de werknemer. Uit de door de man overgelegde rittenadministraties kan geen betrouwbaar beeld worden verkregen van de werkelijke gegevens van de per rit afgelegde routes en afstanden en de bijbehorende kilometerstanden. De man heeft noch met de door hem overgelegde rittenadministratie, noch anderszins overtuigend aangetoond dat de aan hem ter beschikking gestelde auto op jaarbasis voor niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden is gebruikt. Het gelijk is aan de inspecteur.

Bron: Accountancy Nieuws

Oldtimers massaal ontdaan van lpg-installatie om fiscale redenen

Steeds meer eigenaren van oldtimers laten de lpg-installatie uit hun auto halen zodat ze minder belasting hoeven te betalen. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW). In enkele jaren tijd is het aantal voertuigen dat van de installatie werd ontdaan ruimschoots verviervoudigd.

Sinds begin dit jaar betalen bezitters van 25- tot en met 40-jarige oldtimers die op gas rijden het volle tarief motorrijtuigenbelasting, terwijl benzineauto’s daar slechts een kwart van hoeven te betalen. Voor voertuigen ouder dan 40 jaar verandert niets: die worden ontzien.

‘In 2012 werden iets meer dan 700 voertuigen van de installatie ontdaan, een jaar later is dat meer dan 1700 keer het geval en in het eerste kwartaal van 2014 gebeurde dat al ruim 2900 keer,’ stelt een RDW-woordvoerder.

Bron: Accountancy Nieuws