De eigen woning verhuizen naar box 3 helpt het jonge gezin niet

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft in één van zijn jaarlijkse ramingen van dit jaar, het Centraal Economisch Plan (CEP) 2016, een beschouwing toegevoegd over het verbeteren van de financiële positie van de jonge werkenden. 

Veel jonge huishoudens zijn een aanzienlijk deel van hun inkomen kwijt aan pensioenpremies en hun eigen woning lening, aldus het CPB. Dit pakt volgens het CPB niet handig uit omdat jonge gezinnen met kinderen hoge lasten hebben en een deel van het inkomen dat aan de eigen woning lening en pensioenpremies opgaat, goed zouden kunnen gebruiken. Op latere leeftijd stijgt het inkomen, terwijl de lasten juist afnemen, doordat de kinderen het huis uitgaan en al een flink deel van de eigen woning lening is afgelost. Een scheve verhouding van lasten en baten dus, waar de overheid wat aan zou kunnen doen.

Een terechte constatering, maar het is maar de vraag of de voorgestelde maatregelen een adequate oplossing bieden. Eén van de voorstellen van het CPBis het verhuizen van de eigen woning van box 1 naar box 3. Volgens het CPB wordt met deze maatregel een verschuiving van belastingen naar later in de levensloop bereikt, wat positief zou moeten uitpakken voor jonge gezinnen.

Maar laten we eens met een voorbeeld nagaan wat deze verschuiving zou betekenen voor een gezin met een eigen woning van € 300.000, een lening voor hetzelfde bedrag en een hypotheekrente van 4% per jaar. Laten we verder veronderstellen dat de eigen woning rente tegen 50,5% wordt afgetrokken en dat de beide partners in de hoogste inkomensschijf van de loonbelasting zitten. De fiscale lasten van deze eigen woning worden gevormd door het eigen woning forfait ad € 1.170 netto per jaar. De netto aftrek van de eigen woning rente bedraagt € 6.060. De eigen woning levert dat jaar dus een fiscaal netto voordeel op van €  4.890. Zou de woning verhuizen naar box 3, dan zou de schuld tegen de waarde van de woning wegvallen, wat betekent dat er per saldo geen belasting wordt geheven. Maar er is ook geen renteaftrek. Een fiscaal saldo van nihil dus. Dat betekent een netto inkomensachteruitgang van € 4.890 per jaar voor dit jonge gezin.

De constatering van het CPB dat de opeenstapeling van lasten bij jonge gezinnen niet gelukkig uitpakt, is terecht. De geboden oplossing lijkt het probleem van de jonge gezinnen echter alleen maar te verergeren. 

Bron: Actuele artikelen