Het UBO register

Op 25 juni 2015 is de zogenaamde Vierde Anti-witwasrichtlijn (2015/849/EU) in werking getreden. Deze Richtlijn is gericht op het “tegengaan van criminaliteit en terroristische daden met het oog op een sterke interne markt, economische welvaart en financiële stabiliteit en integriteit“. Op grond van de Richtlijn zijn de EU-lidstaten verplicht om van alle vennootschappen en andere juridische entiteiten die binnen de betreffende lidstaat zijn opgericht, informatie over de UBO in het UBO-register op te nemen. De vennootschappen en juridische entiteiten zullen zelf informatie over de UBO moeten aanleveren aan het register. Op uiterlijk 26 juni 2017 moeten de lidstaten de richtlijn geïmplementeerd hebben.

Er komt een speciaal register. Daarin moet opgenomen worden wie de uiteindelijk belanghebbende achter een onderneming of rechtspersoon is. Reden: op die manier wil met kunnen achterhalen wie uiteindelijk de gerechtigde is van een geldstroom om zo
corruptie, fiscale misdrijven en belastingfraude zullen met de komst van het register bemoeilijkt worden.

Meer specifiek wordt in het register de gegevens op genomen van de Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) opgenomen. Een UBO is de uiteindelijk belanghebbende, oftewel de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt.
Dit register gaat onderdeel worden van het handelsregister. Slecht een deel van die informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Dit op de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s te beschermen.
Een UBO kan ook het verzoek indienen om zijn gegevens geheel af te schermen.
Nieuw is ook de zogenaamde terugmeldingsplicht.
Als bepaalde instanties informatie tegenkomen die niet juist is hebben de plicht daarvan melding te maken bij de KvK.

Bron: Actuele artikelen