Nieuwsbrief loonheffingen 2014

De eerste uitgave van de nieuwsbrief loonheffingen 2014 kan op de website van de Belastingdienst gedownload worden.

Informatie nieuwe regels

In deze nieuwsbrief staat informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2014 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen. Bij de samenstelling van de nieuwsbrief is de besluitvorming over een aantal nieuwe regelingen nog niet afgerond. Ook de tarieven en percentages voor 2014 zijn nog niet bekend. Er verschijnen daarom verschillende uitgaven van de nieuwsbrief. In latere uitgaven wordt de nieuwsbrief aangevuld met nieuwe informatie en worden eerder gepubliceerde onderwerpen gewijzigd als daar veranderingen in zijn.

De nieuwsbrief gaat over de volgende onderwerpen:

Aanpassing van het partnerbegrip

Het partnerbegrip is o.a. van belang voor de aanmerkelijkbelanghouder. Als de aanmerkelijkbelanghouder en zijn partner op hetzelfde adres staan ingeschreven, en als de aanmerkelijkbelanghouder of de partner een minderjarig kind hebben dat op hetzelfde adres staat ingeschreven, dan moeten de aanmerkelijkbelanghouder en de partner allebei meerderjarig zijn om fiscaal partner te kunnen zijn.

Red: Hoewel de tekst spreekt van aanmerkelijkbelanghouder nemen wij aan dat hier de belastingplichtige in het algemeen wordt bedoeld.

Regeling van vrije vergoeding en verstrekkingen een jaar verlengd

In 2014 kan nog gebruikgemaakt worden van de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Pseudo-eindheffing hoge lonen (crisisheffing) een jaar verlengd

De crisisheffing blijft bestaan in 2014. De regeling is inhoudelijk niet veranderd. 

Afschaffen afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs vervalt vanaf 1 januari 2014. De subsidie-regeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt hiervoor in de plaats.

Aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk

De verrekeningsmogelijkheden voor de afdrachtvermindering S&O worden per 1 januari 2014 verruimd. Het bedrag van de afdrachtvermindering kan nu alleen verrekend worden met de tijdvakken die binnen de periode van de S&O-verklaring vallen. Vanaf 1 januari 2014 mag het restant verrekend worden met alle tijdvakken waarin de S&O-verklaring geldt. 

Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten

De belangrijkste veranderingen in de aangifte loonheffingen 2014 zijn onder andere het vervallen en niet gebruiken van bepaalde codes. Andere belangrijke aandachtspunten zijn onder andere:

– het aantal loonuren bij niet-opgenomen uitbetaalde vakantie-uren en de afronding van uren
– de codes reden geen bijtelling auto bij gelijktijdig twee of meer auto’s van de zaak
– toepassen van nieuwe cao-codes
– samenloop van witte en groene tabel bij één inkomstenverhouding
– begin- einddatum inkomstenverhouding bij uitzendkrachten

Download:

Nieuwsbrief_loonheffingen_2014_versie1.pdf

Bron: Elsevier Fiscaal