NOB verbijsterd over wetsvoorstel wijziging percentages belasting

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs is verbijsterd over het voornemen van de regering de belastingrente voor de vennootschapsbelasting te stellen op de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%.

Memorie van Toelichting

In de Memorie van Toelichting zijn voor dit voorstel uitsluitend budgettaire redenen aangevoerd. Naar de mening van de Orde is met betrekking tot dit voorstel sprake van een verkapte belastingheffing. In wezen wordt van belastingplichtigen die aan de heffing van vennootschapsbelasting zijn onderworpen een extra bijdrage aan de schatkist gevraagd. Volgens de orde is het wenselijk dat de regering deze maatregel in de vorm van belastingheffing aan de betreffende ondernemers oplegt.

Belastingplichtigen

De maatregel treft uitsluitend de aan de heffing van vpb onderworpen belastingplichtigen. Dit onderscheid is in de MvT toegelicht met verwijzing naar de gedachte achter de wettelijke rente, namelijk dat in het handelsverkeer een hoger rentepercentage geldt dan in het niet-handelsverkeer.

Geen handelstransactie

De Orde acht deze redengeving volstrekt onvoldoende. Er is met betrekking tot belastingheffing geen sprake van een handelstransactie, maar van het nakomen van een verplichting die rechtstreeks uit de wet voortvloeit. Vanuit het oogpunt van gelijkheid acht de Orde het volstrekt onwenselijk dat uitsluitend vennootschapsbelastingplichtigen aan dit regime worden onderworpen.

Bron: Elsevier Fiscaal