Uw buurman mag u weer belastingvrij schenken ten behoeve van uw eigen woning

De Successiewet 1956 kent al langere tijd de eenmalig verhoogde vrijstelling van schenkbelasting bij schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar ten behoeve van de eigen woning. De vrijstelling houdt in dat de jaarlijkse vrijstelling van € 5.227 eenmalig wordt verhoogd naar maximaal € 52.752 (2015) als de ontvanger de schenking aanwendt voor onder meer de aankoop of verbouwing van een woning en aflossing van een eigenwoningschuld.

In 2013 en 2014 werd de vrijstelling flink verruimd om de kwakkelende woningmarkt op gang te helpen. Het maximaal belastingvrij te schenken bedrag werd verhoogd naar € 100.000, de leeftijdseis werd opgeheven alsook de beperking dat de schenking van de ouders moest komen. Iedereen mocht fiscaal gunstig schenken.

De maatregel bleek een groot succes en droeg bij aan het herstel van de zwakke woningmarkt. De aandacht van het kabinet verschuift nu naar het versterken van de financiële veerkracht van de Nederlandse woningeigenaar, dit door het wegwerken van de uit de crisis voortvloeiende onderwaterproblematiek. Met het succes van de hiervoor beschreven tijdelijke maatregel in het achterhoofd, stelt het kabinet nu voor om de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 1 januari 2017 opnieuw en ook blijvend te verruimen naar € 100.000. Een belangrijk verschil met de tijdelijke maatregel uit 2013 en 2014 is dat de leeftijdseis van de begunstigde niet wordt opgeheven, de ontvanger van de schenking moet tussen 18 en 40 jaar zijn.

Een heikel punt van de vrijstelling blijft dat het om een eenmalige schenkingsvrijstelling gaat, men kan de vrijstelling in principe dus niet gebruiken om verspreid over een aantal jaren te schenken. Een uitzondering hierop vormen schenkingen die onder het overgangsrecht vallen. Als men vóór 2013, in 2015 of in 2016 gebruik heeft gemaakt van de verhoogde vrijstelling, dan kan de schenker vanaf 2017 nog een aanvullende schenking doen totdat de volledige vrijstelling van € 100.000 is benut. Dit gaat niet op voor belastingplichtigen die in 2013 en 2014 de vrijstelling van € 100.000 al hebben benut. Hiermee wil het kabinet zekerstellen dat iedereen de mogelijkheid krijgt om belastingvrij € 100.000 te schenken, maar ook niet meer dan dat.

Als de voorgestelde maatregel wordt aangenomen, dan mag u dus weer aan iedereen belastingvrij schenken of van iedereen een belastingvrije schenking ontvangen ter beperking van de eigen woningschuld. Of het nu uw ouders zijn, uw oudtante of uw buurman. Aan de wetgeving zal het dan in elk geval niet liggen. 

Bron: Actuele artikelen