Vennootschappen zijn voortaan verplicht gegevens van hun aandeelhouders in een register te vermelden.

De Europese Unie heeft een nieuw akkoord bereikt. Een nieuwe Europese Richtlijn heeft het daglicht gezien. Doel: belastingontduiking en financiering van terrorisme tegen gaan.

Natuurlijke personen met een aandelenbelang van 25% of meer worden opgenomen in een register. En niet alleen wat naam betreft maar ook het geboortejaar en -maand, het land waar deze persoon woonachtig is en de nationaliteit.

Het register is standaard te raadplegen door ambtenaren van opsporingsdiensten maar ook door de notaris en door bankmedewerkers. Andere personen kunnen alleen toegang krijgen tot het register als daar een gegronde reden voor is. Dit is omschreven als het hebben van een “rechtmatig belang” om het register te raadplegen inhoudende: als verdenking is van fraude, witwassen van gelden, financiering van terrorisme of fiscale misdrijven.

Vermelding in het register kan alleen achterwege blijven als er sprake is van een risico voor de veiligheid van de aandeelhouder en diens familie. Hiervan is ondermeer sprake als er gevaar is voor kidnapping, chantage  en dergelijke. Het is nog niet duidelijk of en zo ja welke strafmaatregelen er gelden als je je als kwalificerende aandeelhouder niet laat inschrijven in het register. Mogelijk dat aangesloten wordt bij de sanctie die geldt bij niet tijdig publiceren van de jaarrekening wat aangemerkt wordt als een economisch delict en een boete tot gevolg heeft.

Op korte termijn zal vanuit het Europees Parlement duidelijkheid komen wanneer de richtlijn in werking treedt. Twee jaar na die datum moet Nederland deze regeling opgenomen hebben in de Nederlandse Wetgeving.

Nederland is echter al volop bezig met een soortgelijk register namelijk het centraal aandeelhoudersregister dat zal worden ondergebracht bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister en alleen toegankelijk zal zijn voor de aandeelhouder, de notaris en overheidsdiensten. Ook dit register heeft als doel belastingontduiking en witwassen van gelden te voorkomen. Als deze wet wordt aangenomen treedt deze in werking op 1 januari 2016.

Het zal duidelijk zijn dat beide regelingen, de Europese en de nationale gevolgen hebben voor de anonimiteit van de aandeelhouder en hun familie.

Bron: Actuele artikelen